O nas

IMG 8672

Prodaja opreme

Razpis za pridobitev ponudb za odkup in odvoz osnovnih sredstev

Najugodnejšemu ponudniku prodamo osnovna sredstva iz bivše restavracijena naslovu Mercator d.o.o., Slovenčeva 25, Ljubljana

Pogoji za nakup:

  1. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
  2. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez ddv ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
  3. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
  4. Premičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslov: katarina.bertoncelj@mercator.si do 30. 1. 2024.

Ogled opreme je možen po predhodnem dogovoru s Katarino Bertoncelj, 030/999-367.

 


 

 Razpis za pridobitev ponudb za odkup in odvoz osnovnih sredstev

Najugodnejšemu ponudniku prodamo osnovna sredstva iz bivše restavracije na naslovu Mercator d.o.o., Rogozniška cesta 8, Ptuj

Pogoji za nakup:

  1. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
  2. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez ddv ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
  3. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
  4. Premičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslov: katarina.bertoncelj@mercator.si do 30. 1. 2024.

Ogled opreme je možen po predhodnem dogovoru s Katarino Bertoncelj, 030/999-367.