Družbena odgovornost

mercator zaveze.kpg2

Okoljska politika Mercator, d.d.

V Mercator, d.d. z opravljanjem svoje dejavnosti prodaje izdelkov široke potrošnje na debelo in drobno ne sodimo med okolju nevarnejša podjetja v Sloveniji, vendar pa zaradi prisotnosti velikega števila trgovin in naše dejavnosti po vsej državi prispevamo k onesnaževanju okolja v večjem obsegu. Zavedamo se, da delujemo v državi z zelo raznolikim in bogatim naravnim okoljem. To potrjuje dejstvo, da je delež kopnega v Sloveniji, ki ga zajema Natura 2000 (območje z veliko biotsko raznovrstnostjo), največji v Evropski uniji in tudi dejstvo, da je Slovenija ena najbolj gozdnatih držav Evropske unije. Vsa naša prizadevanja in dejanja pri izboljševanju procesov naše družbe so usmerjena k ohranitvi naravnega okolja v katerem delujemo.

V družbi Mercator, d.d. se zavezujemo, da bomo:

  • vključevali varstvo okolja v svojo razvojno strategijo in gospodarske načrte,
  • prepoznavali zunanje in notranje dejavnike, ki so pomembni za naše poslovanje in vplivajo na zmožnost doseganja ciljev vzpostavljenega sistema ravnanja z okoljem,
  • spremljali potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani ter jih vključevali v prepoznavanje okoljskih tveganj in priložnosti za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
  • spremljali in izpolnjevali veljavno okoljsko zakonodajo in druge zahteve na katere smo pristali,
  • si prizadevali za preprečevanje onesnaževanja in negativnih vplivov na okolje skozi celoten življenjski cikel naših izdelkov in storitev, predvsem na področju nastajanja odpadkov in emisij ter rabe surovin in energije, in si prizadevali za zmanjševanje negativnih dejavnikov na okolje,
  • izobraževali in osveščali naše zaposlene in poslovne partnerje z njihovo odgovornostjo do okolju prijaznejšega delovanja ter jih seznanjali o vplivih dejavnosti družbe Mercator, d.d. na okolje.

V Ljubljani, 11. 04. 2017

Predsednik Uprave:
Tomislav Čizmić