Družbena odgovornost

mercator ravnanje z ostalimi odpadki

Ravnanje z ostalimi odpadki

Odpadna električna in elektronska oprema

Vso odpadno električno in elektronsko opremo, ki nastane pri opravljanju naše dejavnosti (npr. stari osebni računalniki, telefoni, hladilne skrinje, ...), zberemo ločeno glede na vrsto električne in elektronske opreme in predamo Družbi za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ZEOS. Odslužene elektronske in električne aparate pa prevzemamo tudi od naših kupcev. Tudi to odpadno električno in elektronsko opremo zbiramo ločeno glede na vrsto opreme in predajamo družbi ZEOS.

V sodelovanju z ZEOS-om tako ločeno zberemo več kot 300 ton odpadne električne in elektronske opreme letno in poskrbimo za njeno ustrezno predelavo in odstranjevanje.

Biološki odpadki

Pri prodaji živilskih izdelkov, predvsem svežih, nastaja več različnih vrst bioloških odpadkov (npr. odpadno sadje in zelenjava, odpadni izdelki živalskega izvoda, odpadno jedilno olje in maščobe ...), ki jih zbiramo ločeno po vrstah in predajamo pooblaščenem prevzemniku podjetju Biotera.

V sodelovanju z njimi tako ločeno zberemo več kot 3.900 ton bioloških odpadkov letno, ki so uporabljeni za proizvodnjo električne energije v bioplinarni.

Odpadna fitofarmacevtska sredstva

Neustrezno ravnanje s sredstvi za zaščito rastlin oz. fitofarmacevtskimi sredstvi ogroža naše naravno okolje, predvsem vodne vire in tako zmanjšuje biotsko raznovrstnost ter ogroža zdravje ljudi in živali.

Vir potencialnega onesnaženja s fitofarmacevtskimi sredstvi pa predstavljajo tudi nepravilno odložena odpadna fitofarmacevtska sredstva in odpadna embalaža fitofarmacevtskih sredstev, ki nastaja predvsem v kmetijstvu v času škropilne sezone.

V naše prodajalne z agro opremo, kjer prodajamo fitofarmacevtska sredstva, lahko prinesete vaša odpadna fitofarmacevtska sredstva in odpadno embalažo fitofarmacevtskih sredstev, ki nastanejo zaradi izvajanja del v kmetijstvu. Za več informacij si spodaj lahko ogledate celoten dokument.

Skupaj lahko pripomoremo k ohranjanju naših virov pitne vode in raznovrstnosti našega naravnega okolja ter za naše zdravje in zdravje naših otrok.

Ostali odpadki

Poleg odpadkov, ki nastajajo vsakodnevno pri prodaji blaga (npr. komunalni odpadki, odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, biološki odpadki), pa nastaja še vrsta odpadkov pri vzdrževanju naših prodajaln, skladišč in ostalih poslovnih prostorov ter voznega parka (npr. odpadno strojno in avtomobilsko olje, odpadni filtri in mastne krpe, odpadki iz lovilcev olj in maščob, ...), opravljanju administrativnih del (npr. odpadni pisarniški papir in odpadne kartuše), prenovah obstoječih in gradnji novih objektov (npr. gradbeni odpadki, kosovni odpadki, ...).

Nekateri odpadki nastajajo redno pri vsakodnevnem opravljanju dejavnosti, drugi pa le občasno. Vendar pa ne glede na njihovo vrsto in pogostost nastajanja, vse odpadke zbiramo ločeno in jih predajamo pooblaščenim prevzemnikom odpadkov.

Oddaja odpadkov

Na izbranih Mercatorjevih prodajnih mestih brezplačno oddajte:

  • odpadno električno in elektronsko opremo
  • odpadne baterije in akumulatorje
  • izrabljene sijalke
  • fitofarmacevtska sredstva in njihovo embalažo

Več podrobnosti o oddaji odpadkov lahko najdete v spodaj pripetih dokumentih.

Pisarniški papir v humanitarne namene

V Mercator, d.d. smo v letu 2009 zbrali cca. 41 ton odpadnega pisarniškega papirja. Finančna sredstva, ki smo jih pridobili za tako zbrani odpadek, smo namenili Humanitarni fundaciji Mercator.

Pripeti dokumenti