Medijsko središče

poslovna stavba Mercator10

Vpis skupščinskega sklepa o umiku vseh delnic družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja podatek o tem, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 14. 4. 2022 v sodni register vpisalo naslednji sklep o umiku vseh delnic družbe z organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki ga je edini delničar Fortenova Grupa, d. d., sprejel na 31. izredni skupščini delničarjev dne 12. 4. 2022:

  • 2.1. Vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d. d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d. o. o., v Ljubljani z ISIN kodo SI0031100082 in oznako MELR, se umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d. d.).
  • 2.2. Glede na to, da ima na dan sprejetja tega sklepa družba Poslovni sistem Mercator, d. d., samo enega - glavnega delničarja, družba ne ponuja prevzema delnic za plačilo ustrezne odpravnine tistim delničarjem, ki bi skupščini nasprotovali in ugovarjali temu sklepu.
  • 2.3. Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati z vpisom v sodni register.

Poslovni sistem Mercator, d. d.,

Uprava