Medijsko središče

Skupina Mercator v prvem kvartalu 2013 za 658 milijonov EUR čistih prihodkov iz prodaje

V prvem četrtletju 2013 je Skupina Mercator ustvarila 658.417 tisoč EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 2,6 % manj kot v enakem obdobju lani. V predstavljenem obdobju je Skupina Mercator dosegla stabilizacijo tržnega deleža v Sloveniji in na Hrvaškem ter rast v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

 

Uspešno je nadaljevala tudi s procesom stroškovne racionalizacije in dosegla znižanje stroškov, ki je večje od načrtovanih. Zaradi strukturnih sprememb in zaostrenih razmer na trgih, kjer posluje Mercator, je bila ustvarjena marža nižja od načrtovane. Preostali projekti, ki so bili začrtani v dolgoročnem strateškem načrtu, potekajo skladno s predvideno časovnico. Skupina Mercator je v prvem kvartalu leta 2013 zabeležila 8.634 tisoč EUR negativnega poslovnega izida, kar je v okvirih sprejetega letnega načrta.

 

Negativna rast BDP, nadaljevanje zaostrenih gospodarskih razmer in  negativnih trendov na strani potrošnje ter oteženo pridobivanje virov financiranja so imeli tudi v letošnjem prvem četrtletju negativen vpliv na poslovanje celotne Skupine Mercator. Slednja je prvi kvartal 2013 zaključila z negativnim poslovnim izidom v višini -8.634 tisoč EUR. Čista izguba, ki je  bila načrtovana za opredeljeno obdobje v višini -7,729 tisoč EUR,  je nižja kot v primerljivem obdobju lanskega leta in na primerljivih osnovah, ko je znašala -9,098 tisoč EUR.

 

 »Po letih upadanja tržnega deleža smo z odločnimi operativnimi ukrepi tržni delež stabilizirali oz. na določenih trgih izboljšali. Uspešno nadaljujemo stabilizacijo poslovanja z racionalizacijo stroškov in fokusiranjem na osnovno dejavnost in strateške trge v regiji, pa tudi z vrsto ukrepov za izboljšanje poslovanja s krepitvijo naših konkurenčnih prednosti. Tako smo v prvem tromesečju letošnjega leta presegli vrednost načrtovane stroškovne racionalizacije. Prav tako strateški ukrepi, ki so bili zastavljeni v dolgoročnem strateškem planu potekajo skladno s planirano časovnico. Negativni poslovni izid Skupine Mercator v prvem kvartalu letošnjega leta je bil načrtovan že v okviru poslovnih načrtov za opredeljeno obdobje. Zavedamo se, da se zaradi neugodne makroekonomske situacije in kompleksnosti procesa prestrukturiranja pozitivni učinki ukrepov ne morejo ustvariti na kratek rok. Z nadaljnjimi ukrepi bomo nadaljevali zastavljeni proces prestrukturiranja, hkrati pa bomo pripravili nove ukrepe, ki bodo odgovor na zaostreno ekonomsko situacijo in zato verjamem, da se bodo rezultati naših prizadevanj odrazili do konca leta, ko računamo, da bomo poslovali pozitivno«, je poudaril Toni Balažič, predsednik uprave Skupine Mercator.

 

Skupina Mercator je z implementacijo ukrepov na področju tržnih aktivnosti, upravljanja nepremičnin, stroškovne racionalizacije in upravljanja dolgoročne strukture financiranja uspela omejiti negativne posledice trenutnih gospodarskih razmer. Strateški ukrepi, ki so bili zastavljeni v dolgoročnem strateškem planu, potekajo skladno s planirano časovnico. Tako je Skupina Mercator izstopila iz trga Albanije, poleg tega optimizacija števila zaposlenih poteka v skladu z načrti. Skupina je tudi dosegla stabilizacijo tržnega deleža, rast števila uporabnikov Pika kartice ter krepitev percepcije konkurenčnih prednosti pri potrošnikih, kot so širina ponudbe in velika izbira lokalnih izdelkov, prijaznost zaposlenih, kakovost svežih izdelkov in, predvsem v Sloveniji, priročnost zaradi bližine sosedskih trgovin.

 

Skupina Mercator bo tudi v prihodnje nadaljevala s politiko stroškovne racionalizacije v vseh segmentih in strateškega prestrukturiranja. Zaostrenim gospodarskim razmeram pa bo prilagajala tudi nadaljnje trženjske aktivnosti. Predvsem gre za prilagajanje prodajnih formatov in vzpostavljanje prave ponudbe za zadovoljevanje dnevnih potreb potrošnikov, poudarek na lokalnih izdelkih, ki jih kupci dejansko kupujejo, nadaljnji razvoj linij trgovske blagovne znamke in nadgradnja sistema zvestobe Pika, ki kupcem omogoča dodatne prednosti  in konkretne prihranke.