Medijsko središče

Skupina Mercator tudi v prvih devetih mesecih letos z višjimi prihodki

Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih devetih mesecih leta 2020 povišali za 2,1 % glede na primerljivo lansko obdobje in so znašali 1,6 milijarde EUR. Za 3,9 % so v tem obdobju zrasli prihodki Skupine v osnovni dejavnosti trgovine na drobno in so znašali 1,3 milijarde EU, normalizirana EBITDA pa je v tem obdobju znašala 126,3 milijona EUR, kar je primerljivo z enakim obdobjem v letu 2019. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je beležila rast prihodkov od prodaje v višini 2,9 % in rast prihodkov od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno v višini 5,2 %. V obdobju 1-9 2020 je Skupina Mercator dodatno znižala razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA za 11,6 % oziroma za 2,7 % brez vpliva računovodskega standarda MSRP 16.

Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je ob tem poudaril: »Skupini Mercator je z odgovorno in pravočasno pripravo na korona krizo ter predvsem s sistematičnim prilagajanjem na vse aktualne izzive uspelo zagotoviti rast prihodkov in s tem utrjevati temelje nadaljnjega razvoja Skupine Mercator. Kljub zaprtju določenih dejavnosti in vseh negativnih vplivih zdravstvene krize na vseh trgih, je Skupina Mercator tudi v zadnjih devetih mesecih izpolnjevala vse ključne poslovne in strateške cilje, predvsem pa smo ves čas zagotavljali nemoteno oskrbo in široko ponudbo«.

Bistveno se je v tem obdobju tudi izboljšalo razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA, ki je bilo v enakem obdobju preteklega leta 6,0-kratnik, na dan 30. 9. 2020 pa 5,3-kratnik, kar je za 11,6 % manj.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je prevrednotenje nepremičnin Skupine Mercator v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi na eni strani vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 23,3 milijona EUR, na drugi strani pa je negativno vplivalo na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator. Neto učinek prevrednotenja je zmanjšal vrednost nepremičnin za 45,7 milijona EUR, kar predstavlja 4,6 % celotne vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin, po prevrednotenju na dan 30. 6. 2020 pa je njihova poštena vrednost znaša 1 milijardo EUR, pri čemer negativni vpliv prevrednotenja na poslovni rezultat, zaradi uporabljenih računovodskih standardov, znaša 69,0 milijona EUR. Ne glede na prevrednotenje nepremičnin pa Skupina Mercator ostaja ena največjih lastnikov nepremičnin v Sloveniji in regiji.

Skupina Mercator je ne glede na delovanje v času krize nadaljevala z vsemi aktivnostmi, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj, pri čemer je v ospredju nadaljevanje projekta izgradnje novega logističnega centra v Ljubljani ter širjenje in prenavljanje svoje poslovne mreže.