Medijsko središče

Skupina Mercator leta 2012 primerljivime prihodke od prodaje kot leta 2011

V okviru hitrih ukrepov je Skupina Mercator v drugi polovici lanskega leta začela izvajati obsežne ukrepe na področju zmanjševanja stroškov, izboljšanja obratnega kapitala, zmanjšanja zadolženosti in ustavitve negativnih trženjskih trendov. Skupina je tako v letu 2012 stabilizirala tržne deleže v Sloveniji in na Hrvaškem, ter zabeležila rast tržnih deležev v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori. S hitrimi ukrepi je v zadnjem kvartalu lanskega leta tudi ustvarila za 10 milijonov EUR prihrankov.  Poslovanje Skupine Mercator je, navkljub zahtevnim tržnim razmeram, solidno; izziv predstavljajo neosrednje dejavnosti in trgi. V letošnjem letu se nadaljuje proces prestrukturiranja Skupine Mercator. Tri četrtine negativnega poslovnega izida Skupine Mercator za leto 2012 predstavljajo odpisi in slabitve.

Skupina Mercator je v poslovnem letu 2012 ustvarila 2,873 milijarde EUR prihodkov od prodaje. Navkljub zaostrenim razmeram na vseh ključnih trgih je tako uspela ustvariti primerljive in stabilne prihodke od prodaje, v primerjavi s prihodki ustvarjenimi v poslovnem letu 2011.

S hitrimi ukrepi v drugi polovici leta 2012, med katere sodijo ustavitev nenujnih investicij, pospešitev procesa dezinvestiranja in iskanje notranjih rezerv, je Skupina Mercator začrtala novo smer, ki je bila predstavljena v novem strateškem načrtu konec lanskega leta. Z aktivnejšimi in bolj osredotočenimi trženjskimi aktivnostmi je, kljub zaostrenim razmeram na trgu, uspela stabilizirati tržne deleže na ključnih trgih (Slovenija in Hrvaška), na nekaterih trgih pa že beleži ponovno rast tržnega deleža (Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora). S povečano stroškovno učinkovitostjo je v zadnjem polletju leta 2012 tudi uspela ustvariti za 10 milijonov EUR prihrankov. Skupina Mercator je v letu 2012 tudi zmanjšala svojo zadolženost, in sicer za 90 milijonov EUR.

Na področju upravljanja zadolženosti in z upoštevanjem povečanega tveganja refinanciranja na finančnih trgih je Skupina Mercator z največjimi bankami sklenila dogovor o iskanju nove dolgoročne strukture virov financiranja do sredine leta 2013. S tem bo družbi omogočeno lažje obvladovanje likvidnostnih tveganj. Konec januarja 2013 pa je Skupina Mercator tudi uspešno zaključila izdajo komercialnih zapisov v vrednosti 20 milijonov EUR.

Skupina Mercator, kljub zaostrenim razmeram na trgu, solidno posluje v svoji osnovni dejavnosti, poslovni izziv  za podjetje pa predstavlja upravljanje neosrednje dejavnosti in trgov.

V letu 2013 bo Skupina Mercator izvajala proces prestrukturiranja, ki bo omogočil obrat negativnega trenda poslovanja v tekočem letu. Tako bo nadaljevala z aktivnim izvajanjem ukrepov za izboljšanje poslovanja, med katere sodijo reorganizacija Skupine, centralizacija poslovnih funkcij (predvsem v odvisnih družbah), večja osredotočenost na osnovno dejavnost, optimizacija oskrbovalne verige na področju logistike, optimizacija poslovanja družb Intersport, Modiana in M Tehnika preko prenosa dejavnosti odvisnih družb v Sloveniji, Srbiji, BiH in na Hrvaškem na lokalne Mercatorjeve družbe, optimizacija poslovanja maloprodajnih enot preko večjega osredotočanja na manjše formate trgovin in zmanjševanja prodajnih enot Getro na Hrvaškem, pospešitev dezinvestiranja poslovnih nepotrebnih sredstev in nadaljevanje umika iz trga Bolgarije.

Skupina Mercator je poslovno leto 2012 zaključila s poslovno izgubo v višini 103,596 milijonov EUR. Tri četrtine izgube predstavljajo odpisi in slabitve.

Toni Balažič, predsednik uprave Skupine Mercator je ob predstavitvi nerevidiranih poslovnih rezultatov za leto 2012 izpostavil: »Skupina Mercator gre skozi fazo prestrukturiranja, ki je nujna zaradi nefokusirane strategije v preteklosti. Navkljub negativnemu poslovnemu izidu v preteklem poslovnem letu Mercator ostaja finančno trdno podjetje; začrtana strategija in nabor ključnih ukrepov za letošnje leto pa nam dajejo trdno osnovo za izboljšanje našega poslovanja v prihodnje. Mercator se bo tako v prihodnje intenzivneje osredotočal na svojo osnovno dejavnost; v središče našega delovanja pa postavljamo naše kupce. Želimo, da Mercator ostane najboljši sosed.«