Medijsko središče

Polletno porocilo 2020

Skupina Mercator je v letu 2018 pomembno izboljšala kazalnike poslovanja

Skupina Mercator je v poslovnem letu 2018 ustvarila za 107,5 milijona EUR normaliziranega kosmatega denarnega toka iz poslovanja, kar predstavlja, v primerjavi z letom 2017, povišanje kar za 18,6 %. Skupina Mercator je v samo dveh letih normalizirano EBITDA povišala kar za 72,3 % (v letu 2016 je normalizirana EBITDA znašala 62,4 milijona EUR). Skupina Mercator je v poslovnem letu 2018 ustvarila za 2,18 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje in ga zaključila z dobičkom v višini 1,6 milijona EUR. Skupina Mercator je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zvišala prihodke od prodaje za 1,2 %, prihodki od trgovine na drobno, ki predstavlja osnovno Mercatorjevo dejavnost, pa so zrasli za 3,2 %. Pomembno, za kar 97 milijonov EUR, pa je znižala tudi finančni dolg v primerjavi z letom 2017.
 
Skupina Mercator je v letu 2018 od lokalnih in regionalnih dobaviteljev nabavila za 1,2 milijarde EUR blaga, kar predstavlja več kot 70 % celotne nabave. S tem bistveno vpliva na razvoj celotne verige, od pridelave do predelave na vseh trgih, na katerih Skupina deluje. Hkrati je v letu 2018 Skupina Mercator plačala za 173 milijonov EUR davkov, prispevkov in drugih dajatev, od tega v Sloveniji kar 120 milijonov EUR.
 
Eden od predpogojev zagotavljanja dolgoročne stabilnosti in dolgoročnih razvojnih možnosti je tudi razdolževanje Skupine Mercator. Z vsemi aktivnostmi na področju razdolževanja je Skupina Mercator v letu 2018 pomembno znižala nivo dolga. Neto finančni dolg glede na normalizirano EBITDA je konec leta 2018 predstavljal 7,2 kratnik, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2017 znižal kar za 24,2 %. Še pomembneje pa je, da se je v dveh letih na to raven znižal iz 14,1- kratnika. Pri tem je potrebno poudariti, da učinki na znižanje zadolženosti iz naslova prodaje 10 centrov v Sloveniji v to znižanje niso vključeni, saj  je transakcija s Supernovo bila izvedena v začetku leta 2019. Mercator je tudi v letu 2018 intenzivno pripravljal vse potrebno za izvedbo največje investicije – nov logistično distribucijski center v Ljubljani. Konec leta 2018 je tudi objavil javni natečaj za izbor projektanta, ki je trenutno v zaključni fazi.
 
V letu 2018 je Skupina Mercator realizirala za 29,9 mio EUR naložb v osnovna sredstva. Skupina Mercator je v preteklem letu  odprla ali prenovila 122 trgovin. V Sloveniji je bilo za investicije porabljenih 56,7 %, na tujih trgih pa 43,3 % celotnih sredstev za investicije. Z odpiranjem novih prodajnih površin in s prenovami obstoječih Mercator zagotavlja kupcem odlično storitev, širok izbor in ugodno nakupovalno izkušnjo. Mercator, kot največji slovenski in regionalni trgovec, veliko vlaga v konkurenčnost, svojo diferenciacijo pa zagotavlja predvsem s široko ponudbo, s poudarkom na lokalnih izdelkih, digitalizacijo nakupa in najboljšimi programi zvestobe za kupce.
 
Skupina Mercator bo tudi v letu 2019 nadaljevala z izvajanjem zastavljene strategije, ki daje pozitivne rezultate. Na vseh trgih poslovanja bo leto 2019 v znamenju nadaljevanja zaostrenih pogojev poslovanja zaradi dejavnosti konkurence predvsem na ravni osnovne dejavnosti, in rasti vseh stroškov, od energije, storitev, do stroškov dela na vseh trgih, kjer Skupina Mercator deluje.