Medijsko središče

poslovna stavba Mercator8

Sklic 31. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sklicuje

31. izredno skupščino družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki bo dne 12.4.2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s statutom družbe skupščino vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. Umik delnic s trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa:

  • 2.1. Vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.o.o., v Ljubljani z ISIN kodo SI0031100082 in oznako MELR, se umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d.d.).
  • 2.2. Glede na to, da ima na dan sprejetja tega sklepa družba Poslovni sistem Mercator, d.d., samo enega - glavnega delničarja, družba ne ponuja prevzema delnic za plačilo ustrezne odpravnine tistim delničarjem, ki bi skupščini nasprotovali in ugovarjali temu sklepu.
  • 2.3. Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati z vpisom v sodni register.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na 30. izredni skupščini družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dne 23.12.2021 je bil sprejet sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, tako da so se vse delnice družbe, ki niso lastne delnice, in ki niso bile v imetništvu glavnega delničarja, prenesle na glavnega delničarja proti plačilu odpravnine v znesku 36,00 EUR na delnico MELR. S prenosom delnic na FORTENOVA GRUPA d.d. dne 1.4.2022 je FORTENOVA GRUPA d.d. postala edini delničar družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Zaradi tega je trgovanje z delnicami na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d.d.) nesmiselno.

Skupščine se lahko udeleži in na njej uresničuje glasovalno pravico le tisti delničar, ki je kot imetnik vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred skupščino, to je 5.4.2022 (presečni dan).

Ljubljana, 6.4.2022 Predsednik uprave:

Tomislav Čizmić l.r.