Medijsko središče

poslovna stavba Mercator9

Sklepi 31. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja sklepe 31. izredne skupščine delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo edinega delničarja Fortenova Grupa, d. d., in ki je potekala dne 12. 4. 2022, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

Sprejeti sklepi skupščine:
31. izredna skupščina delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je na predlog edinega delničarja Fortenova Grupa, d. d., odločala o umiku vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR s trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer so sprejeti sklepi in ostale informacije, predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Nasprotni predlog:
/

Napovedane izpodbojne tožbe:
/

Zastopanost petih največjih delničarjev:
Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnega delničarja je znašal 100 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.: 

Fortenova Grupa d. d.: število delnic in glasov 6.215.418, glede na vse delnice z glasovalno pravico 100,00 %.

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 12. 4. 2022 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.

Uprava