Medijsko središče

Mercator Logisticno distribucijski center 27122018 1

Razpis za izbor projektanta Logistično distribucijskega centra za potrebe delovanja družbe Mercator d.d.

Lokacija predvidenega Logistično distribucijskega centra je ob Letališki cesti v industrijsko-poslovni coni na vzhodnem delu Ljubljane. Zemljišče, ki obsega cca 127.330 m2, se nahaja na območju med Letališko cesto, vzhodnim železniškim tirom in Kajuhovo ulico.

Stavbni kompleks tvorijo trije osnovni deli:

  • Skladiščna stavba tlorisne velikosti 57.500 m2, osnovnih dimenzij 433 x 133m, višine do 25m in največje notranje kapacitete 85.550 m2 (nad nivojem terena) ter 6.600m2 kletnih površin;
  • Poslovno-administrativna stavba s sedežem podjetja, tlorisne velikosti največ 3.100 m2, z višinsko omejitvijo 60 m in skupne kapacitete največ 23.500 m2;
  • Podzemna parkirna hiša pod poslovnim objektom, z velikostjo tipične etaže cca 10.400 m2, predvidenimi tremi podzemnimi etažami in kapaciteto cca 315 parkirnih mest / etažo.

V sklopu zunanje ureditve so predvidene tlakovane površine ob objektih, zelenica z drevoredom vzdolž Letališke ceste in delno ob Kajuhovi ulici. Pri tovornem uvozu na zemljišče na vzhodnem delu je predvidena uvozno-izvozna recepcija.

Za izgradnjo Logistično distribucijskega centra Mercator je bil sprejet Občinski podroben prostorski načrt z oznako OPPN 412 Železniška tovorna postaja - del.

Predmet razpisa je pridobitev kompletne projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, in PID, vključno z vsemi potrebnimi ostalimi načrti, elaborati, študijami, tehnološkimi načrti…itd.), za izgradnjo Logistično distribucijskega centra, zunanje ureditve, priključevanja objektov na omrežje javnih komunalnih vodov in cestno omrežje ter pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objekta.

Pogoji za prijavo in prevzem razpisne dokumentacije s prilogami

Cenjene ponudnike prosimo, da pošljejo na spodaj naveden naslov:

  • Izpolnjeno in podpisano »Pogodbo o varovanju zaupnosti«,
  • predstavitveno pismo,
  • seznam referenčnih projektov iz obdobja zadnjih petih let,
  • izpis iz sodnega registra s šifro dejavnosti (dokazilo podjetja),
  • prikaz finančnega prometa podjetja za obdobje zadnjih treh let.

 

Naslov in kontakt:

ga. Mojca Šuligoj
Mercator nepremičnine / Mercator Real Estate
Področje nepremičnin, IX. nadstropje, soba 912
Poslovni sistem Mercator d.d.
Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana

E-naslov: mojca.suligoj@mercator.si
Telefon: +386 1 560 16 80

Razpisovalec bo poslal razpisno dokumentacijo zainteresiranim ponudnikom na podlagi pregleda referenc in presoje o primernosti kandidata.

Rok za oddajo ponudb, izdelanih v skladu s prejeto razpisno dokumentacijo je 15. 2. 2019.

Ljubljana, 28. 12. 2018

Pripeti dokumenti