Medijsko središče

Prihodki od prodaje skupine Mercator v letu 2012 na enaki ravni kot 2011

Poslovanje Skupine Mercator v letu 2012

Prihodki iz prodaje Skupine Mercator so v letu 2012 ostali na približno enaki ravni kot v predhodnem letu in so znašali 2.873.186 tisoč EUR. Skupina Mercator je 56,3% čistih prihodkov od prodaje v letu 2012 realizirala v Sloveniji, 19,5% v Srbiji in 13,3 % na Hrvaškem; preostali del prihodkov od prodaje pa je bil realiziran na trgih Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije.

Posojila in druge finančne obveznosti Skupine Mercator so na dan 31. 12. 2012 znašale 1.094.720 tisoč EUR in so glede na konec leta 2011 nižje za 90.013 tisoč EUR. Zmanjšanje posojil in drugih finančnih obveznosti je rezultat učinkovitih aktivnosti v smeri zmanjševanja zadolženosti Skupine. Neto finančni dolg Skupine Mercator na dan 31.12.2012 znaša 1.008.034 tisoč EUR in je glede na leto 2011 nižji za 7,6%.

Mercator je v letu 2012 sprejel več ukrepov stroškovne racionalizacije, s katerimi je bilo v drugem polletju leta privarčevanih že 10 milijonov EUR. Prav tako je bila Skupina Mercator v letu 2012 aktivneje usmerjena v optimizacijo obratnega kapitala v vseh družbah Skupine, s čimer je bila izboljšana likvidnost sredstev. Kljub večjim ukrepom na področju stroškovne racionalizacije je Skupina Mercator v letu 2012 realizirala čisto izgubo v višini 104,6 milijona EUR. Tri četrtine izgube v skupni vrednosti 75.506 tisoč EUR predstavljajo enkratne slabitve in odpisi ter stroški izstopa s trgov Albanije in Bolgarije.  

Ukrepi za doseganje večje stroškovne racionalizacije in učinkovitosti poslovanja

V skladu z usmerjenostjo Skupine Mercator v  doseganje večje stroškovne racionalizacije in učinkovitejšega poslovanja so bili sprejeti temeljni strateški cilji, t.j. optimizacija, dobičkonosnost, osredotočenost in rast, ki so že integrirani tudi v vsa področja delovanja.

Zaradi nedobičkonosnega poslovanja družb ter osredotočenosti na izboljšanje poslovanja na ključnih trgih je konec leta 2012 Mercator pričel z izvajanjem aktivnosti izstopa s trga Albanije. Na slednjem so poslovne enote prenehale obratovati z dnem 31.12.2012. V letu 2013 pa je načrtovan tudi izstop iz Bolgarije.

V skladu s strategijo se Skupina Mercator osredotoča na izboljšanje poslovanja osnovne dejavnosti, t.j. programa izdelkov za vsakdanjo potrošnjo. S ciljem izboljšanja poslovanja je Mercator pričel z izvajanjem ključnih strateških projektov sanacije poslovanja družb, na program izdelkov za dom ter ostale poslovne dejavnosti (program tekstilnih izdelkov) tudi z racionalizacijo stroškovne učinkovitosti preko pripajanja družb Mercatorjevim družbam na posameznih trgih.

Na ravni Skupine se vzpostavlja funkcija globalne nabave za vse trge poslovanja in konsolidacija dobaviteljev, načrtovane pa so tudi aktivnosti za izboljšanje upravljanja blagovnih skupin in optimizacijo asortimana.

 S 1. februarjem 2013 je bil tudi implementiran projekt prenove sistema zvestobe Pika kartica na ravni celotne Skupine Mercator, ki predstavlja pomemben korak k večanju konkurenčnosti družbe.

Strateški projekti Skupine Mercator v letu 2013

Skupina Mercator bo v letu 2013 usmerjena v povečevanje konkurenčnosti maloprodajnih enot. Velik poudarek bo dan tudi dvigu dodane vrednosti preko okrepljenega sodelovanja z dobavitelji, predvsem na ravni vzpostavitve globalne nabave. Stroškovni ukrepi bodo usmerjeni v reorganizacijo poslovnih procesov.