Medijsko središče

IMG 47

Imenovani novi člani nadzornega sveta

Delničarji Skupine Mercator so izvolili nove člane nadzornega sveta ter podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za preteklo poslovno leto. Za predsednika nadzornega sveta imenovan Ante Todorić.

Delničarji Skupine Mercator so se na današnji 20. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2013 ter podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za preteklo poslovno leto. Na skupščini so delničarji tudi izvolili nove člane nadzornega sveta. Poleg skupščine delničarjev je danes potekala tudi prva seja novega nadzornega sveta, na kateri je bil za predsednika imenovan Ante Todorić ter za njegovega namestnika Matej Lahovnik. Nadzorni svet je tudi podal soglasje k izvedbi integracije poslovanja Mercatorja in Agrokorja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Sklep je bil sprejet pod pogojem in stopi v veljavo z dnem vročitve odločitve s strani ATVP o zaključku prevzemnega procesa družbe.  
 
Delničarji Skupine Mercator so se na svoji 20. redni skupščini seznanili z letnim poročilom o poslovanju Skupine Mercator v letu 2013 ter poročilom o delovanju nadzornega sveta družbe. Družba je navkljub zahtevnim gospodarskim razmeram in zaostrovanju konkurenčnega okolja v letu 2013 stabilizirala ključne kazalnike poslovanja, zaustavila je trend padanja dobičkonosnosti, stabilizirala  tržni položaj, zmanjšala svojo zadolženost ter presegla načrtovano stroškovno optimizacijo. Skupina Mercator je v letu 2013 ustvarila 2.766 milijona EUR prihodkov iz prodaje, kar je za 3,7 % manj kot v letu 2012. Zmanjšanje prihodkov je predvsem posledica zaostrenih gospodarskih razmer na vseh trgih, na katerih posluje Skupina Mercator, zaostrovanja konkurence ter izstopa s  trgov Bolgarije in Albanije. Skupina Mercator je poslovno leto 2013 zaključila z dobičkom iz poslovanja v višini 36 milijonov EUR. V letu 2013 je Skupina Mercator ustvarila EBITDA v višini 109.708 tisoč EUR in s tem, kljub zaostrenim razmeram na ključnih trgih, presegla pričakovanja. Z doslednim izvajanjem ukrepov stroškovne optimizacije in racionalizacije poslovanja je Skupina Mercator v letu 2013 zmanjšala stroške za skoraj 35 milijonov EUR, s čimer je že drugo leto zapored pomembno presegla plan stroškovne optimizacije.
 
Na današnji skupščini so delničarji tudi potrdili predlog novih članov nadzornega sveta. Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. od dne, 29.8.2014 dalje sestavljajo naslednji člani: Damir Kuštrak, Ante Todorić, Ivan Crnjac, Matej Lahovnik, Darko Knez, Ivica Mudrinić ter Vesna Stojanovič, Ivo Valant in Veljko Tatić kot predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu.
 
Skupščina delničarjev je za revizorja družbe za leto 2014 imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o.
 
Na svoji prvi redni seji pa se je po današnji skupščini delničarjev sešel tudi novi nadzorni svet, ki se je seznanil s tekočim poslovanjem Skupine Mercator ter za svojega predsednika imenoval Anteja Todorića, za njegovega namestnika pa Mateja Lahovnika.
 
Nadzorni svet je upravi tudi dal soglasje k sklenitvi in izvedbi pogodb, ki opredeljujejo izvedbo integracije poslovanja družb Mercator in Agrokor na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Soglasje velja pod pogojem in potem, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev družbi Mercator, d.d., vroči odločbo, s katero ugotovi, da je prevzemna ponudba prevzemnika Agrokor, d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Republika Hrvaška, za 3.765.361 delnic z oznako MELR, zmanjšano za 2.000.287 delnic z oznako MELR uspešna.