Medijsko središče

IMG 5350 druga

Delovanje Skupine Mercator v prvem polletju 2014

Skupina Mercator je v prvem polletju 2014 stabilizirala poslovanje, zagotovila rast dobička iz poslovanja in dosegla tudi finančno in lastniško stabilnost.

Delovanje Skupine Mercator je v prvem polletju 2014 zaznamovala stabilizacija na več področjih. Izid iz poslovanja Skupine Mercator je v 1-6 2014 znašal 11,8 milijona EUR. V prvem polletju 2014 je družba ustvarila 1,3 milijarde EUR prihodkov iz prodaje, kar je v skladu z načrti in za 4 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Znižanje prihodkov od prodaje je predvsem posledica spremenjenih nakupnih navad potrošnikov kot posledica padanja kupne moči, visoke stopnje konkurenčnosti na vseh trgih delovanja in zaprtja 35 nerentabilnih poslovnih enot v okviru sanacije poslovanja družbe. Z uspešnim zaključkom zahtevnega procesa finančnega prestrukturiranja v juniju 2014 je bila Skupini Mercator zagotovljena dolgoročna finančna stabilnost; zaključek prodajnega procesa pa predstavlja stabilizacijo lastništva družbe. Skupina Mercator v drugem polletju letošnjega leta nadaljuje z zastavljeno strategijo poslovnega prestrukturiranja ter pripravo na izvedbo integracijskih procesov vezanih na spremembo lastništva.

Skupina Mercator je v obdobju 1-6 2014 nadaljevala z zastavljenimi ukrepi za izboljšanje poslovanja. Z aktivnostmi stroškovne racionalizacije je bilo v tem obdobju ustvarjenih za 13,4 milijona EUR prihrankov. Nadaljevale so se obsežne trženjske aktivnosti za izboljšanje svojega poslovanja in konkurenčnosti. Izvedena je bila korenita sprememba cenovne politike, v okviru katere je bilo v Sloveniji izvedeno krovno znižanje cen 10.000 izdelkov, poleg tega pa Mercator za 800 najbolj prodajanih izdelkov garantira najnižje cene. Projekt je bil uspešno prenesen in izveden tudi na srbskem trgu. Prav tako se je okrepilo tudi izvajanje vrste drugih prodajno-pospeševalnih aktivnosti ter aktivnosti na področju zvestobe Pika kartice. Pozitiven učinek izvedenih aktivnosti se že kaže na izboljšanju prepoznavanja cenovne konkurenčnosti Mercatorja v očeh kupcev. Z okrepljenimi trženjskimi aktivnostmi je Mercator v prvi polovici leta 2014 uspešno nadaljeval trend stabilizacije svojega tržnega deleža v Sloveniji ter tako zaustavil njegovo  večletno padanje.

Mercator je na slovenskem trgu v prvi polovici leta 2014 nadaljeval z vlaganji, ki so pretežno usmerjena v prenovo maloprodajne mreže. V tem obdobju so bile odprte tri nove trgovine, ki so bile prenovljene po konceptu Sosed. Mercator je v  tem obdobju nadaljeval z razvojem trgovske znamke, v okviru katerega so bile izvedene prenove obstoječih in uvedbe novih izdelkov.

Na vseh trgih je Mercator tudi v letošnjem letu nadgrajeval svojo ponudbo domačih izdelkov in pridelkov ter s tem nadaljeval svojo osredotočenost na zagotavljanje lokalne ponudbe svojim kupcem. V Sloveniji je tako Mercator v prvi polovici 2014 povečal količinski odkup slovenskega sadja in zelenjave za 33 % v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

Z izvajanjem sanacijskih ukrepov je Mercator na Hrvaškem v prvem polletju letošnjega leta izboljšal svoje poslovanje v  primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta ter dosegel boljše poslovne rezultate od načrtovanih.

V okviru sanacije dejavnosti Modiana in M-Tehnika je bilo zaprtih dodatnih 29 nerentabilnih enot; v prvem polletju 2014 pa je bil tudi zaključen proces pripojitve družbe Modiana k matični družbi.  V okviru izboljšanja poslovanja osnovne dejavnosti pa je bilo tudi zaprtih 6 manj donosnih enot.

V prvem polletju 2014 je Skupina Mercator uspešno zaključila proces dolgoročnega prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti, s čimer so se pomembno zmanjšala njena finančna tveganja. Dogovorjeno finančno prestrukturiranje med drugim zagotavlja uskladitev poplačil obveznosti s pričakovanim denarnim tokom, zagotovljena je večja likvidnost ter višja stopnja investicij v dejavnost Skupine Mercator. S tem so bili vzpostavljeni pogoji za izboljšanje poslovanja in zagotovljena dolgoročna finančna stabilnost družbe.

Konec meseca junija 2014 je bil zaključen prodajni proces družbe, v okviru katerega je 53,12 % delež družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., pridobila družba Agrokor, d.d. S tem se je stabilizirala lastniška struktura družbe, kar vpliva na njeno poslovanje. Nestabilna lastniška struktura v preteklih letih je namreč imela negativne učinke na delovanje Skupine Mercator.

Skupina Mercator bo v drugi polovici leta 2014 nadaljevala z zastavljeno strategijo poslovnega prestrukturiranja. Skladno z zaključkom prevzemnega procesa se bodo pričeli tudi izvajati integracijski procesi vezani na spremembo lastniške strukture.