Medijsko središče

Mercator v letu 2019 05052020

Mercator v letu 2019 z rastjo prihodkov od prodaje in dobička

Skupina Mercator je v letu 2019 ustvarila za 2,138 milijarde EUR prihodkov od prodaje, od tega v osnovni dejavnosti – trgovini na drobno – 1,693 milijarde EUR, kar pomeni 2,2 % rast. Čisti poslovni izid je znašal 4,7 milijona EUR, kar je skoraj trikrat več kot v letu 2018. Normalizirana EBITDA je v letu 2019 znašala 172,4 milijonov EUR. Skupina Mercator je bistveno znižala svojo zadolženost, saj je neto dolg v primerjavi z normalizirano EBITDA padel iz 7,2-kratnika na 5,2-kratnik.

Mercatorjev nadzorni svet je na svoji zadnji seji potrdil letno poročilo za leto 2019. Skupina Mercator je v letu 2019 zabeležila pozitivne rezultate na vseh ključnih kazalcih poslovanja. V letu 2019 je povišala prihodke od prodaje za 1,8 %, prihodke od prodaje na drobno za 2,2 %, čisti poslovni izid Skupine pa je bil višji za 190,5 %. Razmerje med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA se je v letu znižal za 27,2 %, pri čemer je razmerje s 7,2-kratnika v letu 2018 padlo na 5,2-kratnik. Dvignila se je tudi dodana vrednost na zaposlenega v maloprodaji in je v letu 2019 znašala 28.049 EUR. Mercator je v Sloveniji še vedno največji zaposlovalec in je hkrati tudi eden največjih zaposlovalcev v regiji. Skupina Mercator je v letu 2019 plačala za 175 milijonov EUR davkov in prispevkov, od tega samo v Sloveniji več kot 115 milijonov EUR.

Skupina Mercator je letno poročilo pripravila v skladu z novim mednarodnim računovodskim standardom - MRSP 16 Najemi, kar se  najbolj kaže pri podatkih o  dolgu, saj se po novem standardu najemnine iz naslova poslovnega najema upoštevajo kot finančni dolg. Brez vpliva MSPR 16 Najemi je neto finančni dolg padel pod 600 milijonov EUR, kar je najnižja raven v zadnjih 12 letih.

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Skupine Mercator, je poudaril:

»Rezultati poslovanja v letu 2019 so predvsem posledica uveljavljanja nove poslovne strategije. Skupina Mercator bo tudi v prihodnje sledila svojim osnovnim strateškim usmeritvam. Mercator bo še vedno največji slovenski in regionalni trgovec, ki je najboljši lokalni trgovec na vseh svojih trgih. Usmeritev v lokalnost in v domače blagovne znamke pa pomeni temelj za nadaljnje zviševanje prodaje in s tem tudi za razvoj slovenskih dobaviteljev in dobaviteljev v regiji. Mercator je najpomembnejši poslovni partner slovenskemu in regionalnemu kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji. Svoje sistemsko pomembne vloge se Mercator zaveda in bo v prihodnje poglabljal strateško sodelovanje s svojimi poslovnimi partnerji. Izkazuje se, da je kompetenca trgovine za upravljanje z različnimi tehnološkimi in komunikacijskimi kanali postala ključna sestavina uspeha. Za nadaljevanje uspešnega razvoja Mercatorja pa je seveda strateško pomembno, da se konča proces prenosa na Fortenova grupo, d. d. in da se s tem Mercatorju zagotovi stabilnega lastnika, ki bo podprl razvoj Mercatorja v prihodnje.«