Medijsko središče

Mercator kupci na blagajni2

Medletno poročilo Skupine Mercator 1-3 2016

V obdobju 1-3 2016 je Skupina Mercator ustvarila 604,9 milijona EUR čistih prihodkov iz prodaje, kar sicer predstavlja 3,8 % manj prihodkov kot v enakem obdobju preteklega leta. Prvi kvartal 2016 Skupina Mercator zaključuje z 2,3 milijona EUR čistega dobička ob skoraj dvakrat višjih investicijah. Skupina Mercator je z odkupom zemljišča začela z izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra, kar bo ena največjih investicij v Sloveniji, saj je skupna vrednost investicije ocenjena na 100 milijonov EUR.

V obdobju 1-3 2016 je Skupina Mercator ustvarila 604,9 milijona EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na enako obdobje preteklega leta predstavlja padec prihodkov v višini 3,8 %. Na trgih Slovenije in Srbije so nižji prihodki predvsem posledica zmanjšanja števila enot v neosnovnih aktivnostih – v programih izdelkov za dom ter tekstila in lepote, saj se je število enot na obeh trgih zmanjšalo skoraj za petino. Del zmanjšanja prihodkov pa gre pripisati prodaji neosnovnih dejavnosti (M Holidays, Santana itd), del pa tudi spremenjenim nakupnim navadam potrošnikov. Na trgu Hrvaške, kjer je bil padec prihodkov najvišji (18,5 %), so prihodki nižji predvsem zaradi ukinitve celotnega market programa z julijem 2015 zaradi konsolidacije po trgih znotraj Skupine Agrokor.

Pozitivni poslovni rezultati se nadaljujejo tudi v letu 2016

Po uspešnem zaključku poslovnega leta 2015, ki je bilo zaznamovano s pozitivnimi trendi, se je pozitivno poslovanje nadaljevalo tudi v začetku leta 2016. Skupina Mercator je v obdobju 1-3 2016 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 7 milijonov EUR, kar je sicer manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Nadaljevali smo z zniževanjem stroškov in optimizacijo prodajnih procesov, slabši izid iz poslovanja pa je poleg padca prihodkov, ki so posledica zapiranja neprofitabilnih maloprodajnih enot in zmanjševanja aktivnosti v neosnovnih dejavnostih, tudi posledica prodaje Pekarne Grosuplje. Skupina Mercator je prvo trimesečje leta 2016 zaključila s čistim dobičkom v višini 2,3 milijona EUR. Poglavitni razlog za znižanje dobička pa so predvsem velika vlaganja v promocijo in v cenovno konkurenčnost.

Povečanje investicijske aktivnosti

V obdobju 1-3 2016 je bilo na ravni Skupine Mercator za investicije namenjenih 12,9 milijonov EUR, kar je skoraj dvakrat več kot v enakem obdobju leta 2015. Povečale so se predvsem investicije v Srbiji, hkrati pa se je nadaljevala politika vlaganja v prenove obstoječih prodajnih enot, za kar je bilo porabljenih 56,6 % celotnih sredstev. Za nove maloprodajne zmogljivosti je bilo namenjenih 22,8 % celotnih investicij, za vlaganja v informacijsko tehnologijo pa 12,5 %. Preostalih 8,1 % je bilo investiranih v logistiko in netrgovsko dejavnost.

Nova strategija ob spreminjajočih se nakupnih navadah

Napovedi o krepitvi zasebne potrošnje, ki so posledica pozitivnih gibanj na trgu dela dajejo upanje, da se bo še naprej povečeval optimizem potrošnikov glede prihodnosti. Tudi za vse ostale trge poslovanja Skupine Mercator se napoveduje pozitivna gospodarska rast, še vedno pa ostaja največji problem visoka stopnja brezposelnosti. Ob trenutnih nakupovalnih navadah potrošnikov je Skupina Mercator oblikovala novo strategijo, ki temelji na uresničevanju naslednjih obljub kupcem: biti najboljši lokalni ponudnik, nuditi najboljšo ponudbo, še posebej v svežem programu, vse pa ob najboljši storitvi za kupce in ob najboljšem razmerju vrednosti za denar.

Nov strateški razvojni projekt: izgradnja novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra

V aprilu 2016 je bila podpisana pogodba med družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., in družbo Slovenske železnice, d.o.o., o odkupu zemljišča za izgradnjo novega Mercatorjevega logistično-distribucijskega centra. Vrednost transakcije znaša 17 milijonov EUR, vrednost celotne investicije pa je ocenjena na približno 100 milijonov EUR. Predvideni začetek gradnje objekta je v drugi polovici leta 2017, gradnja pa bo predvidoma zaključena do konca leta 2018. Namen izgradnje logističnega centra je centralizacija skladiščne dejavnosti, optimizacija stroškov poslovanja, uspešno konkuriranje ostalim trgovcem in modernizacija poslovanja.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava