Medijsko središče

Medletno poročilo 1-6 2016

Skupina Mercator po uspešnem zaključku poslovnega leta 2015 in prvega četrtletja 2016 nadaljuje s pozitivnim poslovanjem tudi v prvem polletju letošnjega leta.

V obdobju 1-6 2016 je ustvarila za 1,25 milijarde EUR prihodkov iz prodaje, dobiček iz poslovanja pa je znašal 21,19 milijona EUR. Skupina je prvo polletje 2016 zaključila s čistim dobičkov v višini 7,05 milijona EUR. Prihodki na ravni Skupine so v primerjavi z enakim obdobjem lani manjši za 3,3 %, kar je posledica nadaljevanja zaostrenih tržnih razmer kot tudi aktivnosti, povezanih s pospešenimi prenovami trgovin. Dodatni del znižanja prihodkov pa je mogoče pripisati predvsem manjšemu številu  trgovin  v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Poslovni izid iz poslovanja in dobiček nista primerljiva s preteklim letom predvsem zaradi enkratnih poslovnim dogodkov. V lanskem prvem polletju je bilo k rezultatom poslovanja namreč vključeno še tudi poslovanje neosnovnih dejavnosti (Pekarna Grosuplje, M Holidays, Santana in Loka), ki jih je Mercator nato prodal  v okviru postopkov prodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Vsi ukrepi, povezani s prodajo neosnovne dejavnosti in prenovami prodajnih površin, že nakazujejo izboljšanje trendov ter ponovno rast tržnih deležev. S stališča rasti in dolgoročne poslovne uspešnosti je pomemben zagon investicijske dejavnosti – predvsem intenzivna prenova trgovin in investicija v zemljišče za izgradnjo logistično-distribucijskega centra.

V obdobju 1-6 2016 je bilo na ravni Skupine Mercator za investicije namenjenih 32,3 milijona EUR, kar je za 21,6 % več, kot v enakem obdobju lani. Mercator je nadaljeval zelo aktivno prenavljanje trgovin, saj je v letu in pol delno ali popolnoma prenovil kar 102 trgovin. V času prenov so se sicer delno zmanjšali prihodki, kar je vplivalo tudi na poslovno uspešnost, vendar rezultati prenovljenih prodajnih enot dokazujejo, da je Mercator na pravi poti. Tudi rezultati zadnje večje prenove – prenove  največje trgovine Mercatror Šiška – dokazujejo, da je mogoče dobre rezultate doseči s prenovami, ki so tudi vsebinske. Razširjanje ponudbe in osredotočenost na slovenske, lokalne dobavitelje pa očitno cenijo tudi potrošniki.

Med pomembnejšimi dogodki v prvem polletju 2016 je potrebno izpostaviti aprilski podpis pogodbe o nakupu zemljišča od družbe Slovenske železnice, d.o.o. v višini 17 milijonov EUR. S tem je Mercator pridobil lokacijo za novi logistično-distribucijski center, katerega investicijska vrednost je ocenjena na okoli 100 milijonov EUR. Gre za enega najpomembnejših strateških projektov, ki bo pozitivno vplival na logistične stroške, še posebej po velikem požaru v skladišču v Zalogu v maju 2015. Mercator je na ravni stroškov uspel omejiti posledice požara skladišča, vsekakor pa se bodo stroški bistveno znižali šele z izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra, ki je predvidena za konec leta 2018. Mercator načrtuje začetek gradnje že v prihodnjem letu.

Znižanje skupnih prihodkov v Skupini Mercator je posledica zmanjšanja števila maloprodajnih enot predvsem v programih izdelkov za dom in tekstil ter lepote na trgih Slovenije in Srbije, saj se je število trgovin na obeh trgih zmanjšalo kar za 15 %. Najvišji padec prihodkov pa Skupina razumljivo beleži na trgu Hrvaške, kjer je bil celoten market program do konca junija 2015 zajet v proces konsolidacije znotraj Skupine Mercator. Znižanje izida iz poslovanja oziroma dobička v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je predvsem posledica enkratnih dogodkov – prodaje blagovnih znamk Santana in Loka in prodaje drugega poslovno nepotrebnega premoženja, skupina pa je v prvem polletju v lanskem letu še beležila tudi prihodke iz uspešnega poslovanja Pekarne Grosuplje in M Holidays.

Skupina Mercator je v prvem kvartalu 2016 uvedla vrsto organizacijskih, procesnih in taktičnih sprememb. Rezultati na ravni prvega polletja sicer v celoti še ne kažejo vseh pozitivnih posledic teh ukrepov, vsekakor pa je Skupina predvsem v juliju in avgustu 2016 uspela povišati tržni delež ob hkratnem povišanju profitabilnosti.

V prvem polletju 2016 je Skupina Mercator nadaljevala z odprodajo neosnovnih dejavnosti. Tako je bila v začetku julija podpisana pogodba o prenosu dejavnosti Modiane z družbo Montecristo SL, d.o.o. Tudi pogajanja v zvezi z odprodajo Intersporta so v zaključni fazi, glede na dosedanji potek pogajanj pa je  pričakovati, da bo pogodba podpisana v tretjem kvartalu 2016.

Na vseh trgih, na katerih deluje Skupina Mercator, so napovedi glede rasti bruto domačega proizvoda ter predvsem rasti zasebne potrošnje pozitivne. Skupina Mercator bo v drugi polovici letošnjega leta nadaljevala z zastavljenimi aktivnostmi poslovnega prestrukturiranja. Še naprej pa bo krepila tudi investicijske aktivnosti za izboljšanje svojega tržnega položaja in konkurenčnosti.