Medijsko središče

IMG 5094

Poslovni rezultati 2016

Rezultati poslovanja v letu 2016 nižji predvsem zaradi vlaganja v konkurenčnost in zahteve za oblikovanje rezervacij.

Skupina Mercator je v letu 2016 realizirala 2.493,8 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 4,5 % manj kot v letu 2015 in je posledica vrste dejavnikov. Eden glavnih dejavnikov je nadaljevanje izvajanja strategije osredotočanja na osnovno dejavnost. V letu 2016 sta bili odprodani dejavnosti Modiane in Intersporta, ki sta imeli poleg slovenskega trga vpliv tudi na poslovanje na trgih zunaj Slovenije. Nižji prihodki so tudi posledica večjega števila začasno zaprtih trgovin zaradi prenov v primerjavi z letom 2015. Glede na prejšnja leta je  Mercator še nadgradil napore za zvišanje konkurenčnosti. Vendar pa je moral  zaradi sprejetja zakona v Republiki Hrvaški in predvsem zaradi doseganja skladnosti z mednarodnimi računovodskimi standardi, izoblikovati dodatne slabitve terjatev do družb v sistemu lastnika. Slednje je pomembno znižalo ključne kazalnike uspešnosti poslovanja. Za nadaljnje poslovanje pa je ključno, da je Mercatorju v letu 2016 uspelo zagotoviti ponovno rast tržnega deleža. Velike investicije, predvsem v prenove in obnove maloprodajne mreže ter naložbe v osnovna sredstva, ki so se v letu 2016 povišale kar za 16,9 % glede na leto 2015, dajejo pozitivne rezultate: Mercator povišuje svoj tržni delež, predvsem pa raste prodaja v vseh prenovljenih in osveženih trgovinah.

Na seji dne 25. 4. 2017 se je nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., seznanil z rezultati poslovanja Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d. d. Poslovanje Mercatorja je v letu 2016 opredeljevala predvsem strateška odločitev, da je za stabilizacijo poslovanja, zvišanje konkurenčnosti ponudbe in predvsem za vzpostavljanje temeljev za dolgoročno uspešnost in učinkovitost potrebno bistveno večje investiranje v konkurenčnost Mercatorjeve ponudbe. Slednje še posebej velja za ključni trg – Slovenijo, ki je eden od najbolj konkurenčnih trgov v regiji in širše. Velika vlaganja v konkurenčnost pa so imela za posledico tudi znižanje dobičkonosnosti.

Skupina Mercator je zaradi vsega navedenega, predvsem pa zaradi zahteve po oblikovanju dodatnih slabitev, poslovno leto 2016 sklenila s 72,7 mio EUR čiste izgube. Mercator, ki je v letu 2016 ustvaril za 98 mio EUR denarnih sredstev iz poslovanja, je stabilno in likvidno podjetje, ki bo tudi v prihodnje redno izpolnjevalo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, bank upnic in držav, na katerih trgih deluje Mercator. Najpomembnejša trga za Skupino Mercator še naprej ostajata trga Slovenije in Srbije. Na trgu Slovenije je Mercator v letu 2016 beležil padec prihodkov v višini 4,0% zaradi odprodaj, zaključenih v letu 2015 (odprodaja blagovnih znamk Santana in Loka, odprodaja Pekarne Grosuplje ob zaključku tretjega kvartala, odprodaja dejavnosti ponudbe turističnih storitev M Holidays ob zaključku leta), odprodaje Modiane ob zaključku tretjega kvartala 2016, odprodaje družbe Intersport ISI, d. o. o., v decembru 2016 ter odprodaje drugega poslovno nepotrebnega premoženja. Nižji prihodki pa so tudi posledica večjega števila začasno zaprtih trgovin zaradi prenov v primerjav z letom 2015. Prihodki so se znižali tudi v Srbiji (za 6,5 %), kar je med drugim posledica odprodaje dejavnosti Modiane in Intersporta v letu 2016 in zaprtja trgovin na podlagi odločitve regulatorja. Padec prihodkov je Mercator beleži tudi na trgu Hrvaške (za 9,3 %) in Bosne in Hercegovine (za 3,7 %), kjer družbi po uspešno zaključenih prodajnih procesih Modiane in Intersporta v letu 2016 opravljata zgolj nepremičninsko dejavnost poslovanja. Na trgu Črne gore, kjer so bile v letu 2016 novo odprte prodajalne formata sosedske prodajalne, pa so bili prihodki v letu 2016 glede na 2015 višji za 6,8 %.

Rezultate poslovanja so pomembno opredelila tudi dogajanja na ravni lastnika. Zaradi sprejetja zakona v Republiki Hrvaški in predvsem zaradi zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi računovodskimi standardi, je Skupina Mercator morala izoblikovati dodatne slabitve terjatev do družb v sistemu lastnika. Slednje je pomembno znižalo ključne pokazatelja uspešnosti poslovanja Skupine. Velja izpostaviti tudi to, da je v letnem poročilu, skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, v izkazu poslovnega izida prikazan vpliv ustavljenega poslovanja dejavnosti Modiane in Intersporta.

Tržni delež Mercatorja je v letu 2016 ponovno rasel, pozitivni trendi se nadaljujejo tudi v letu 2017

Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić je poudaril: »Ob rezultatih poslovanja Mercatorja v letu 2016 in težavah lastnika pa je posebej pomembno, da je Skupina Mercator samostojna pri vseh ključnih poslovnih odločitvah. Nova uprava je takoj po nastopu funkcije kot ključno prioriteto določila dogovor z bankami in zato zelo proaktivno pristopila k dogovoru z njimi. V le nekaj dneh nam je uspelo pridobiti zaupanje oziroma soglasje, ki Mercatorju omogoča, da njegove obveznosti, kljub zapadlim obveznostim Agrokorja kot lastnika, ne bodo zapadle v takojšnje plačilo. Prepričani smo, da je to izrazito pomembno dejstvo, ki potrjuje, da je poslovanje Mercatorja stabilno in ni neposredno povezano s težavami lastnika. Mercator bo tudi v prihodnje posloval stabilno in samostojno ob tem pa bo naredil vse, da bo ostal dober poslovni partner. Okoliščine, na katere nima neposrednega vpliva, pa bo skušal izkoristiti v interesu zaposlenih, dobaviteljev, bank upnic in posameznih držav, v katerih deluje.«

Mercator od prvega kvartala leta 2016 povišuje svoj tržni delež, trendi rasti pa se nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Prodaja raste predvsem v vseh prenovljenih in osveženih trgovinah.

Z dnem 25. 4. 2017 sta odstopila dva člana Mercatorjevega nadzornega sveta in sicer Ante Todorić s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, Ivan Crnjac pa s funkcije člana nadzornega sveta.