Medijsko središče

IMG 54

Poslovanje Skupine Mercator v prvem devetmesečju skladno z načrti

Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila nekaj manj kot 2 milijardi EUR čistih prihodkov iz prodaje. Poslovanje družbe je bilo v tretjem četrtletju najboljše v letošnjem letu in s pozitivnim poslovanjem se zmanjšuje zaostanek za lanskimi poslovnimi rezultati, ki so bili zabeleženi pretežno v prvem in deloma še v drugem kvartalu. Poslovni izid iz poslovanja, ki je znašal 26 milijonov EUR in je za 31,8% višji kot v enakem obdobju lanskega leta, je skladen z načrtovanim.

Nekoliko nižji prihodki od prodaje so posledica zaprtja nerentabilnih enot market programa, tehnike in tekstila, prenosa dela maloprodajnih enot na trgih Hrvaške ter Bosne in Hercegovine na družbo Konzum, d.d, v okviru procesov integracije, odprodaje gostinske dejavnosti zunanjemu partnerju ter tudi spremenjenih nakupnih navad potrošnikov. Mercator je v prvih devetih mesecih letošnjega leta uspešno nadaljeval z ukrepi stroškovne optimizacije. Z zaključkoma finančnega prestrukturiranja in prodajnega procesa je bila družbi zagotovljena finančna in lastniška stabilnost. Integracija družb po zaključku prodajnega procesa poteka v skladu z načrti.

Skupina Mercator je v obdobju 1-9 2014 ustvarila 1,99 milijarde EUR prihodkov od prodaje, kar je 3,6% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Pri tem se zaostanek za poslovnimi rezultati ustvarjenimi v lanskem letu vztrajno zmanjšuje, kljub še vedno zaostrenim razmeram v trgovinski dejavnosti. Na nižje prihodke so vplivali izhod s trga Bolgarije in Albanije, zaprtje nekaterih enot programa M Tehnika in Modiana ter prodaja gostinske dejavnosti zunanjemu partnerju. Negativno je na prihodke vplivala tudi visoka stopnja konkurenčnosti in otežene gospodarske razmere, ki so do danes že močno spremenile nakupne navade potrošnikov. Delno je padec prihodkov tudi posledica prenosa poslovanja maloprodajnih enot na trgu Hrvaške ter Bosne in Hercegovine na Konzum, v večji meri pa se bodo učinki teh sprememb pokazali v prihodnjih mesecih.  Kljub vsemu pa so bili ustvarjeni prihodki v skladu z načrti, saj so bili na vseh ključnih trgih, razen Hrvaške in Banje Luke, dosežene planirane vrednosti.

Poslovni izid iz poslovanja Skupine Mercator je v obdobju 1-9 2014 znašal 26 milijonov EUR, pri čimer je bila večina, kar 14 milijonov EUR dobička iz poslovanja, generirana v tretjem četrtletju. Glede na obdobje 1-9 2013 se je poslovni izid iz poslovanja izboljšal za kar 31,8 %.

Skupina Mercator je v obdobju 1-9 2014 ustvarila prihranke v skupni višini 20,4 milijonov EUR in tako presegla plan načrtovanih prihrankov.

Družba je v obdobju 1-9 2014 za investicije namenila 15,9 milijona EUR, kar je primerljivo z enakim obdobjem lanskega leta. Največ sredstev je bilo vloženih v prenovo obstoječe maloprodajne mreže. Skupno je bilo prenovljenih pet trgovin po konceptu Sosed, ki dajejo pozitivne rezultate.

Skupina Mercator je v obdobju 1-9 2014 tudi uspešno zaključila proces dolgoročnega finančnega  prestrukturiranja. Skladno s tem so se v tretjem četrtletju 2014 pomembno znižali finančni odhodki kot  posledica reprograma finančnih obveznosti Skupine Mercator.

V obravnavanem obdobju je bil zaključen tudi prodajni proces, s čimer je bila zagotovljena lastniška stabilizacija družbe Mercator, d.d. V novembru 2014 je bila izvedena tudi dokapitalizacija v višini 200 milijonov EUR, s čimer sta družba Agrokor, d.d., in družba Agrokor Investments, B.V., skupno pridobili 88,1% deleža v osnovnem kapitalu družbe. Integracija družb po zaključku prodajnega procesa poteka v skladu z načrti.