Medijsko središče

Slika uprave 22. skupscina3

Medletno poročilo 1. šestih mesecev leta 2015

Skupina Mercator v prvem polletju letošnjega leta beleži pomembno izboljšanje svojega poslovanja. V obdobju 1-6 2015 je ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 33,4 milijona EUR, kar je več kot 3-kratno izboljšanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Družba je v tem obdobju realizirala čisti poslovni izid v višini 15,3 milijona EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ko je bil le-ta negativen in je znašal -13,7 milijona EUR, slednje potrjuje pomembno izboljšanje poslovanja. Skupina Mercator je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 1.287 milijona EUR prihodkov od prodaje, kar je 1% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Izboljšanje poslovanje je rezultat procesa poslovnega prestrukturiranja, ki ga družba izvaja zadnji dve leti, pozitivnih učinkov v lanskem letu sklenjenega dogovora o finančnem prestrukturiranju družbe ter sinergijskih učinkov konsolidacije trgovske dejavnosti znotraj Skupine Agrokor.
Navkljub zahtevnim razmeram na trgu je Skupina Mercator v obdobju 1-6 2015 ustvarila 1.287 milijona EUR prihodkov od prodaje, kar je 1% manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Zaradi spremembe strukture prihodkov v okviru konsolidacije trgovske dejavnosti znotraj Skupine Agrokor, podatki na lansko leto niso v celoti primerljivi. Struktura prihodkov po trgih je glede na lani pomembno spremenjena. V Srbiji so se prihodki pomembno povečali zaradi prevzema maloprodajnih enot družbe Idea, d.d., s strani družbe Mercator - S, d.o.o. Na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini pa so se prihodki pomembno znižali zaradi prenosa maloprodajne dejavnosti Mercatorja pod družbo Konzum, d.d.

Skupina Mercator je v prvem polletju letošnjega leta močno izboljšala dobičkonosnost svojega poslovanja. V tem obdobju je ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 33,4 milijona EUR ter čisti poslovni izid v višini 15,3 milijona EUR. Pomembno izboljšanje poslovanja je na eni strani rezultat osredotočanja na osnovno dejavnost, ki se kaže skozi povečane investicije v prenovo obstoječe maloprodajne mreže, okrepljene aktivnosti za večanje konkurenčnosti Mercatorja na trgu, osredotočanja na bolj dobičkonosne trge v okviru konsolidacije trgovske dejavnosti v regiji znotraj novega lastnika ter uspešnega nadaljevanja ukrepov stroškovne optimizacije.

Navkljub izrednim stroškom zaradi požara v skladišču v Ljubljani ter posledično neoptimalnih procesov poslovanja je Skupina Mercator z dodatno racionalizacijo internih stroškov uspešno nadaljevala z aktivnostmi stroškovne optimizacije. Kot rezultat uspešnega finančnega prestrukturiranja Mercator v prvi polovici letošnjega leta beleži znižanje neto finančnih odhodkov za 43 % v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

V obdobju 1-6 2015 je Skupina Mercator močno okrepila svoje investicijske aktivnosti. Za investicije je v tem obdobju namenila 26,5 milijona EUR, kar je 2,5-krat več kot v enakem obdobju lanskega leta. Glavnino, 70 % investicij, je Mercator namenil za obnovo maloprodajne mreže v Sloveniji, kjer je v prvi polovici letošnjega leta prenovil 12 sosedskih prodajaln, pet supermarketov, dva hipermarketa in eno priročno prodajalno. Investicije v prenovo mreže dajejo pozitivne učinke na poslovanje.

Mercator je v prvi polovici letošnjega leta tudi okrepil svoja vlaganja v veleprodajno dejavnost. Z dnem 31.3.2015 je bil uspešno izveden prevzem veleprodajne dejavnosti družbe ERA GOOD, d.o.o. V okviru prevzema Mercator načrtuje povečanje obsega in raznovrstnosti ponudbe prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na debelo ter hkrati povečanje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti njene veleprodajne dejavnosti.

V okviru procesa osredotočanja na osnovno dejavnost je Mercator v prvi polovici letošnjega leta nadaljeval s procesom dezinvesticij neosnovnih dejavnosti. V mesecu aprilu 2015 je bila tako podpisana kupoprodajna pogodba med družbama Mercator, d.d., in Don don, d.o.o., o prodaji oziroma nakupu Pekarne Grosuplje. S strani pristojnega regulatorja je bilo dne, 25.8.2015, izdano potrebno dovoljenje, s čimer je omogočeno nemoteno nadaljevanje vseh potrebnih formalnih postopkov. Zaključek transakcije je predviden v drugi polovici leta 2015.

V mesecu juniju 2015 je bila tudi izvedena prodaja blagovnih znamk mlete kave Santana in Loka s strani podjetja Franck. Izdelki se bodo pod tema blagovnima znamkama še naprej proizvajali v proizvodnih obratih družbe Mercator - Emba, d.d. v Logatcu.

Z odprodajo neosnovnih dejavnosti je Mercator pridobil strateške partnerje, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj tako pekarske dejavnosti kot tudi proizvodnje mlete kave, kar bo dolgoročno prinašalo pozitivne učinke za potrošnike in tudi ostale ključne deležnike.

Skupina Mercator bo v drugi polovici letošnjega leta nadaljevala z zastavljenimi aktivnostmi poslovnega prestrukturiranja. Še naprej bo krepila investicijske aktivnosti za izboljšanje svojega tržnega položaja in konkurenčnosti.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava