O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

Prodaja opreme:

Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji Supermarket Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bistrica. Gre za del hladilne tehnike, del nevtralne opreme v prodajnem delu, blagajniške pulte (IT oprema NI predmet prodaje) ter eno peč, skladno označenemu izrisu. Demontaža in odvoz opreme je predvidena 15.03.2020.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (modro obarvano).
D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti oprema@mercator.si v ponedeljek 02.03.2020 do 10.00 ure.

Ogled opreme je možen do 28.02.2020 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem 051 287 061.