O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

Najugodnejšemu ponudniku prodamo opremo navedeno v seznamu, ki je priloga tega vabila za oddajo ponudb.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe (jasno označeno na katero premičnino se ponudba nanaša; v primeru da se ponudba nanaša na več premičnin je potrebno opredeliti vrednost ponudbe za posamezno premičnino), ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31.12.2016.
C. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijsko.
D. Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od prejema obvestila, da je izbran kot ponudnik, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v vsebini, kot jo določi prodajalec. V kolikor najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali v roku, kot izhaja iz pogodbe, ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi.
E. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. ne pa izključno stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
F. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Kupec se zavezuje, da ne bo uveljavljal jamčevalnih zahtevkov zoper prodajalca.
G. Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.
H. Drugi pogoji bodo določeni v pogodbi.

Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 26.9.2016 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup premičnin - ne odpiraj!”.

Ogled premičnin je možen po predhodnem dogovoru na posamezni lokaciji.