O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme na lokaciji M Gameljne

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji M Gameljne. Gre za nevtralno opremo, hladilne komore in blagajne, skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu). Demontaža in odvoz opreme je predvidena v novembru 2022.

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in marko.crnivec@mercator.si do ponedeljka 24.10.2022 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do petka, 21.10.2022, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo g. Markom Črnivcem 051 287 061.