O Skupini

IMG 8672

Prodaja opreme


Razpis za pridobitev ponudb za odkup in odvoz ognjevarnih omar

Najugodnejšemu ponudniku prodamo 3 ognjevarne omare na naslovu Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Izdelek brez naslova3

Pogoji za nakup:

  • Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
  • Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez ddv ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.
  • Priložene so fotografije opreme.
  • Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.
  • Premičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

 

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslov: katarina.bertoncelj@mercator.si do 10. 4. 2023.

Ogled opreme je možen po predhodnem dogovoru z g. Anžetom Meršolom, tel.: 030/999-006.