O Skupini

IMG 8676

Prodaja nepremičnin

Najugodnejšemu ponudniku se proda:

 • Apače, Apače 87 a, poslovni prostor, neto tlorisna površina 69,30 m², parc. št. 234/1 k.o. 424 - Apače, s skupno izmero 525 m², v deležu do 7/20. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 184 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 46.100,00 EUR.
 • Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a, poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 514,8 m2, parcele 1884/1, 1884/2, 1885/1 in 1883/2, vse k.o. 2176 – Blejska Dobrava, v skupni izmeri 1.543 m2, pri vseh v deležu do celote (1/1). Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik za del stavbe 1: letna dovedena energija 108 kWh/m2. Letna potrebna toplota za ogrevanje za del stavbe 2: razred F, 157 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 299.000,00 EUR.
 • Bovec, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 7.487 m², parc. št. 1111/1 in 1112/2, obe k.o. 2207 - Bovec. Izhodiščna prodajna cena je 748.700,00 EUR.
 • Brezovci, Brezovci 80, zaprt gostinski lokal in trgovina, površina 271,65 m2, ter gospodarsko poslopje, površina 333,00 m2, parc. št. 777/1 in 777/2, obe k.o. Brezovci, v skupni izmeri 3.580 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 240 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 80.000,00 EUR.
 • Brežice, Cesta svobode 31, stavbno zemljišče, parc. št. 658/1 k.o. 1283 - Črnc, v izmeri 4.008 m², v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 221.000,00 EUR.
 • Celje, Ljubljanska cesta 52,  poslovna stavba, površine cca 730 m2 z zemljiščem na parc. št. 1817/1, 1817/3, 1817/4 in 1818/1, k.o. 1076 – Medlog v izmeri 2313 m2 v deležu do celote 1/1. Poslovni prostori v stavbi se oddajajo v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 206 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 598.000,00 EUR.
 • Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2/a, poslovni prostori prodajalne in gostinskega lokala Market Cerklje, površina prostorov 385,26 m², parc. št. 3123/7 in 3123/4, obe k.o. 1302 – Cerklje, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.342 m². Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 281.000,00 EUR.
 • Cerkno, Glavni trg 3, parcela št. 54/3 k.o. 2223 – Cerkno, do 1/1, v naravi poslovni prostor vpisan v kataster stavb s št. 2344-375-13, v izmeri 145,4 m2, do 1/1. Etažna lastnina v zemljiški knjigi ni izvedena, zato se kupec vknjiži pri celotni parceli pod stavbo, a predmet nakupa je le poslovni prostor. Kupec se zaveže vsa razmerja z ostalimi etažnimi lastniki v stavbi urejati sam. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 99.000 EUR. 
 • Cerkvenjak, Cerkvenjak 13 b, trgovina in gostinski lokal, površina 318,6 m2, ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri 1.668 m2, parc. 14/9 in 14/8, obe k.o. 541 - Cerkvenjak, obe v  deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje 86 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Čepovan, trgovina, Čepovan 65, neto tlorisna površina 102,27 m2, parc. št. *79/1, *79/2, 2340/9 in 2340/10, vse k.o. Čepovan. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 235 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 43.300,00 EUR.
 • Črenšovci, Zadružna ulica 2, poslovna stavba (nekdanja tehnična prodajalna), površine 445,5 m2, parc. št. 1201/2 k.o. 140 – Črenšovci, površine 1253 m2, v deležu do celote (1/1).  Energijski kazalnik: razred E, potrebna toplota za ogrevanje je 137 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 219.720,00 EUR.
 • Dobova, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 14.540 m2, parc. št. 919/2, 924/5, 925/2, 926/2, in 1123/8, 1125/2, 1126/2, 1127/2, 1128/2, 1129/2, 1271/4, 1348 vse k.o. Veliki Obrež. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Dobrovo v Brdih, Grajska cesta 4, zemljišče ob trgovini Market Dobrovo, pri čemer gre za parc. št. 2423/5 k.o. 2285 BILJANA, v izmeri 424 m², do 1/1, ki v naravi predstavlja stavbišče bivšega skladišča za plin in zemljišča s parc. št. 2423/6 in 2423/7, obe k.o. 2285 BILJANA ter obe do 1/1, ter del parc. št. 2423/10 k.o. 2285 BILJANA, v skupni izmeri zemljišč približno 1.200 m². Po sklenitvi prodajne pogodbe in pred prenosom lastninske pravice na delu parc. št. 2423/10 k.o. 2285 BILJANA, je kupec na svoje stroške dolžan izvesti odmero in parcelacijo. Izhodiščna prodajna cena je 105.560,00 EUR oz. 65,00 EUR/m².
 • Dravograd, Meža 10, poslovni prostor, ID znak 829-844-5, površina 479,5 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 134 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 432.000,00 EUR.
 • Frankolovo, Frankolovo 10, poslovni prostor, površina prostorov 256,56 m2, parc. št. 1145, v deležu do 83/100, ter parc. št. 2 in 3, do 1/1, v skupni izmeri 540 m2, vse k.o. 1053 Loka. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 168 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 105.000,00 EUR.
 • Gederovci, Zemljišče, k.o. Sodišinci, v izmeri 835 m2, parc. št. 187/1. Izhodiščna prodajna cena je 8.500,00 EUR.
 • Gornja Radgona, zemljišče ob Marketu Marjanca, parc. št. 782/1 k.o. 184 Gornja Radgona, v izmeri 4.721 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 77,00 EUR/m2.
 • Gornja Radgona, zemljišče, parc. št. 606/1, k.o. 184 - Gornja Radgona, v izmeri 52 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.400,00 EUR.
 • Gornja Radgona, Partizanska cesta 6, poslovni prostor, neto tlorisna površina 1.313,6 m², parc. št. 603/1 k.o. 184 - Gornja Radgona, v izmeri 941 m², v deležu do 1/1 in parc. št. 603/2 k.o. 184 - Gornja Radgona, s skupno izmero 523 m², v deležu 84/100. Kupec se zavezuje ustanoviti trajno in brezplačno služnostno pravico dostopa preko parc. št. 603/1 k.o. 184 - Gornja Radgona do stanovanj v stavbi št. 733 k.o. Gornja Radgona. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 219 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 226.000,00 EUR.
 • Hrastnik, Cesta 1. maja 7, prazen prostor nekdanje prodajalne, površine 323 m2, parc. št. 1350/1 k.o. 1855 – Hrastnik-mesto, do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 239 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 148.000 EUR.
 • Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, pritlični poslovni prostor z izložbo, ID znak 1855-750-10, površina 102,4 m2, v deležu 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 46.640,00 EUR.
 • Hrušica (Občina Jesenice), Hrušica 71b, nezasedeni poslovni prostori s pripadajočim zemljiščem, površina stavbe 373,0 m2, parc. št. 270/9 in 270/10, obe k.o. 2172 – Hrušica, pri obeh v deležu do celote, parc. št. 270/7 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 202/1000-in, parc. št. 270/6 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 146/1000-in, ter parc. št. 270/1 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 723/1000-in. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 292 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 279.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki je na lokaciji in katera je v lasti prodajalca, ter izvesti morebitno delitev solastnine na pripadajočem zemljišču.
 • Ilirska Bistrica, poslovni prostor trgovine, Gregorčičeva 23, neto tlorisna površina 307,35 m2, ident. št. 3.E, ID stavbe 1084, k.o. Trnovo. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 108 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 200.000,00 EUR.
 • Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 24, poslovno skladiščni prostori, površina prostorov 1.220,0 m2 ter stavbišča in zemljišča ob objektih v skupni izmeri 3.290,20 m2, parc. št. 29/3, 34/1, 34/2 in 3364/2, vse k.o. 2524 – Trnovo, v deležu do 1/1, in parc. št. 3364/1 k.o. 2524 – Trnovo, v deležu do 3/5. Del lokacije je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 195 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 730.000,00 EUR.
 • Ižakovci, Ižakovci 150, poslovni prostor, neto tlorisna površina 112,2 m², parc. št. 1678/0 in 1677/0, obe k.o. 135 - Ižakovci, s skupno izmero 1.228 m², v deležu do 2/3. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 104 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 48.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cesta maršala Tita 41, neto tlorisna površina 246,8 m2, ID znak 2175-485-90, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 175.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cirila Tavčarja 4, neto tlorisna površina 223,9 m2, ID znak 2175-288-12, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 124 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena 126.300,00 EUR.
 • Jesenice, nezazidano stavbno zemljišče Hrenovce, v skupni izmeri 15.949 m², parc. št. 902/7, 902/106, 902/105, 902/44, vse k.o. 2175 – Jesenice, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.990.000,00 EUR.
 • Jesenice, Ulica Franca Benedičiča 2, prodajalna, površina 257,5 m2, ID znak 2175-2153-25, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 158.700,00 EUR.
 • Jesenice na Dolenjskem, zemljišče pri objektu Jesenice 8, parc. št. 1932 in 1891/98, vse k.o. 1308 – Velika Dolina, v izmeri 296 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 4.144,00 EUR.
 • Kamnik, Ljubljanska 24b, Duplica, zaprta prodajalna in gostinski lokal, poslovni prostori z neto tlorisno površino 648,21 m2 ter terasa v izmeri 56,06 m2, parc. št. 1367/3 in zemljišče ob objektu parc. št. 1367/2, 1367/4 in 1367/5, vse k.o. 1908 – Podgorje, v skupni izmeri 2.029 m2, v deležu do 1/1. Nepremičnine so oddane v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 78 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 573.200,00 EUR.
 • Kočevje, Kolodvorska ulica 1, poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem, skupne površine objekta: cca. 167,70 m2 in skupne površine zemljišča: 454 m2, po podatkih iz zemljiške knjige nepremičnina ID znak: parcela 1577 859/1, do 1/1 (do celote). Poslovni objekt je v celoti prost oseb in stvari. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 179 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena znaša 99.000 EUR.
 • Kobarid, Markova 1, poslovni prostor ID znak: del stavbe 2223-54-3, v izmeri 151,5 m2, do 1/1. Prodata se še dve klima napravi, ki se nahajata v poslovnem prostoru. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 146 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena za nepremičnino in opremo je 99.000 EUR.
 • Kočevje (industrijska cona), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 5.187,00 m2, parc. št. 946/11, k.o. Stara cerkev. Izhodiščna prodajna cena je 264.500,00 EUR.
 • Kočevje, Cesta na Trato 13, trgovski objekt z zemljiščem, površina objekta 219,0 m2, parcele 728/2, 728/6 in 728/7, vse k.o. 1577 Kočevje, do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.695 m2. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 109 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 119.000,00 EUR.
 • Kočevje, Kidričeva ulica 6a, poslovni kompleks Avto Kočevje, sestavljen iz več proizvodnih hal in upravne zgradbe, površina 4.306,0 m², parc. 1347/1, 1347/2, 1347/3 in 1347/4, vse k.o. 1577 – Kočevje, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 11.501 m². Del prostorov je oddan v najem za določen čas do prenove objektov. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.529.000,00 EUR.
 • Kočevje, Kidričeva ulica 5 in 5A, poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem ter dvojna garaža, kar v naravi obsega: prodajni prostor ter pomožne prostore v skupni izmeri cca. 434,00 m2, poslovni prostor – gostinski lokal z gostinskim vrtom v skupni izmeri cca. 73,00 m2, pisarniške ter pomožne prostore v skupni izmeri cca. 176,60 m2 in dvojno garažo v izmeri cca. 29,50 m2, skupna izmera zemljišča: 1.130,00 m2, po podatkih iz zemljiške knjige nepremičnine ID znak: parcela 1577 1302/3, ID znak: parcela 1577 1302/4, ID znak: parcela 1577 1312/12 in ID znak: parcela 1577 1312/13, vse do 1/1 (do celote). Predmet prodaje sta tudi dve vgrajeni klima napravi. Gostinski lokal z gostinskim vrtom v skupni izmeri cca. 73,00 m2, pisarniški ter pomožni prostori v skupni izmeri cca. 176,60 m2 in dvojna garaža v izmeri cca. 29,50 m2 so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 485.000,00 EUR.
 • Kočevje, Trg zbora odposlancev 70, poslovni prostori prodajalne v pritličju ter 2 pisarni v nadstropju, skupna površina prostorov 268,2 m2, ID znak 1577-2013-5 in 1577-2013-6, na parc. št. 1748/3 k.o. 1577 Kočevje. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 122 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 130.000,00 EUR.
 • Koper, Dolinska c. 1a, zemljišče in poslovne zgradbe v sklopu kompleksa TOMOS, parc. 1856/19, 1856/8, 1856/17, 1843/3, 1839/3, vse k.o. 2606 Semedela, v skupni izmeri 17.028 m2, od tega poslovne zgradbe v skupni izmeri 8.599 m2 ter dvorišče v skupni izmeri 8.452 m2. Izhodiščna prodajna cena je 6.820.000,00 EUR.
 • Koper, Ulica II. prekomorske brigade 47a, poslovni prostor trgovine in bifeja, neto tlorisna površina 379,89 m2, posamezni del št. 1 v stavbi št. 423, k.o. 2606 - Semedela, v deležu do 1/1, ki stoji na parc. št. 543/3 in 543/2, obe k.o. 2606 - Semedela. Bife je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 36 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 313.600,00 EUR.
 • Kozje, Kozje 36, poslovni prostor, površina 79,9 m2, ID znak 1242-361-7, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.
 • Kranj, Janka Puclja 7-9, zaprta prodajalna SP Rivoli, neto tlorisna površina 483,40 m2, posamezen del št. 51 v stavbi št. 464, k.o. 2121 – Klanec, v deležu do 1/1. Najemna pogodba za bankomat je sklenjena za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 63 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 447.600,00 EUR.
 • Kranj, Ulica Gorenjskega odreda 12, pritlična poslovna stavba bivše prodajalne Planina - center, v skupni izmeri 415,39 m2, parc. št. 165 in 162/14, k.o. Huje. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 83 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 411.400,00 EUR.
 • Kranj, Smledniška c. 138, poslovni prostori nekdanje prodajalne, površine 450,5 m2, s pripadajočim zemljiščem, parcela 147/1 k.o. 2123 – Čirče, površine 1.574 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 271 kWh/m2. Kupec se s ponudbo zavezuje kupiti tudi del opreme, ki se nahaja na tej lokaciji. Izhodiščna prodajna cena je 599.000,00 EUR.
 • Kranj, zaprta Slaščičarska delavnica, Tavčarjeva 17, neto tlorisna površina 525,78 m2, parc. št. 43/2, 42/1, 42/2, 42/3, k.o. 2100 – Kranj. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Kranj, Begunjska ul. 4, zaprta prodajalna, ID znak 2100-37-5, v deležu do celote, površine 193,1 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 213 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 164.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja na lokaciji.
 • Kranj, Drulovka 57, prazen poslovni prostor, površine 109,89 m2, sorazmeren del parc. št. 538/2 k.o. 2136 – Breg ob Savi, v deležu do celote. Kupec bo na svoje stroške poskrbel za vzpostavitev samostojnih odjemnih mest za infrastrukturne vode ter kril sorazmerni del stroškov geodetskega in zemljiškoknjižnega pravnega stanja na lokaciji. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 236 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 139.000,00 EUR.
 • Kranj, Ulica Rudija Papeža 30, stanovanje, površine 36,4 m2, ID znak: del stavbe 2121-451-24, v deležu do celote. Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 149 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 44.000,00 EUR.
 • Laško, Celjska cesta 52, zemljišče, v skupni izmeri 11.390 m², parc. št. 340/4 in 344, obe k.o. 2650 – Debro, v deležu do celote. V prodajni pogodbi se določi prenos obveznosti investitorja glede morebitne bodoče gradnje na zemljišču. Izhodiščna prodajna cena je 1.300.000,00 EUR.
 • Lendava, Zemljišče (Tehtnica -Kurivo), Kolodvorska 42, Lendava, v izmeri 2354 m2, parc. št. 6367/2, 6367/3, k.o. Lendava. Izhodiščna prodajna cena je 58.850,00 EUR.
 • Lendava, Glavna ulica 120 (naselje Dolga vas), poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem, skupne površine objekta: cca. 380,76 m2 in zemljišča 1098 m2,  po podatkih iz zemljiške knjige nepremičnina ID znak: parcela 157 3143, v deležu do celote (1/1). Del poslovnega objekt (gostinski lokal) je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 120 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena znaša 95.000,00 EUR.
 • Lesce, Alpska cesta 37b, nekdanja prodajalna, del stavbe ID znak 2155-904-13, površine 324,0 m2, v deležu do celote, ter parc. št. 501/26 in 501/36, obe k.o. 2155 – Hraše, pri obeh v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 189 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 421.200,00 EUR.
 • Levec, poslovna stavba nekdanjega C&C Levec s pripadajočim zemljiščem, parcela 12/1 k.o. 1000 Levec, v izmeri 1.453 m2, v deležu do celote, in del parcele 7/1 k.o. 1000 Levec, v izmeri cca 1.248 m2, ki v naravi skupaj predstavljata poslovno stavbo površine 1.592,8 m2 ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri cca 2.701 m2. Po sklenitvi prodajne pogodbe in pred prenosom lastninske pravice na delu parcele 7/1 k.o. 1000 Levec je kupec na svoje stroške dolžan izvesti odmero in parcelacijo. Prodajalec bo v korist kupca ustanovil brezplačno služnostno pravico dostopa po parceli 7/1 k.o. Levec. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.115.000,00 EUR.
 • Litija, Valvazorjev trg 15, poslovni prostori, površina prostorov 353,8 m², parc. št. 38/1, 38/2, 38/3 in 39/0, vse k.o. 1838 – Litija, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 947 m². Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 134 kWh/m2. Lokacija je oddana v najem za določen čas. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Grablovičeva 28 – poslovni prostor v pritličju, površina prostora 189 m2, ID znak: 1726-120-43, v deležu do celote (1/1). Lokacija je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik za del stavbe: letna dovedena energija 184 kWh/m2,  letna potrebna toplota za ogrevanje za del stavbe: razred E, 127 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena znaša 299.000,00  EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovna prostora ter parkirna mesta v kleti, skupne površine 1.477,69 m2, od tega poslovna prostora št. 39 in 40 v skupni izmeri 1.252,9 m2, ID 2636-3626-626, ID 2636-3626-627 ter 18 parkirnih mest v skupni izmeri 224,79 m2, ID 2636-3626-320, ID 2636-3626-321, 2636-3626-322, 2636-3626-323, 2636-3626-324, 2636-3626-325, 2636-3626-326, 2636-3626-327, 2636-3626-328, 2636-3626-329, 2636-3626-330, 2636-3626-331, 2636-3626-332, 2636-3626-333, 2636-3626-339, 2636-3626-340, 2636-3626-341, 2636-3626-342. Od tega je 13 parkirnih mest oddanih v najem za nedoločen čas. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.056.300,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovni prostor ter parkirni mesti v kleti, skupne površine 86,6 m2, od tega poslovni prostor št 20 v kleti, v izmeri 61,5 m2, ID 2636-3626-607, in dve parkirni mesti v izmeri 25,1 m2, ID 2636-3626-343, 2636-3626-344. Parkirni mesti sta oddani v najem za nedoločen čas. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 78.200,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovni prostor ter parkirni mesti v kleti, skupne površine 103,9 m2, od tega poslovni prostor št. 21 v kleti, v izmeri 79,3 m2, ID 2636-3626-608, in dve parkirni mesti v izmeri 24,6 m2, ID 2636-3626-352, ID 2636-3626-362. Parkirni mesti sta oddani v najem za nedoločen čas. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 94.300,00 EUR.
 • Ljubljana, gostinski lokal v kletni etaži poslovnega objekta na naslovu Vojkova 89, površina 58,8 m2, ID znak 1735-1553-2. Za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi in za določitev skupnega pripadajočega zemljišča k stavbam v celotni soseski poteka več postopkov na sodišču na podlagi ZVEtL. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 191 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 58.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Štihova 14a, poslovni prostori v pritličju, površina 333,1 m2, ID znak 2636-3141-50, v deležu do celote. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred, D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 366.410,00 EUR.
 • Ljutomer, Glavni trg 5a, poslovna stavba - pisarne, površina prostorov 451,76 m2, parc. št. 2322/2, 2322/3, 2322/8 in 2322/7, vse k.o. 259 Ljutomer, v skupni izmeri zemljišča 686 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 143 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 245.000,00 EUR.
 • Ljutomer, Užiška ulica 3, poslovni prostor, neto tlorisna površina 287,0 m², parc. št. 2371/0 k.o. 259 - Ljutomer, v izmeri 927 m², v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 135 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 255.000,00 EUR.
 • Loka pri Zidanem mostu, zemljišče, parc. št. 21/2, k.o. 1364 – Loka pri Zidanem mostu, v izmeri 185 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.750,00 EUR.
 • Lucija, Vojkova ulica 33, poslovni prostor ID znak: del stavbe 2631-2978-2, v izmeri 185,10 m2. V zemljiški knjigi je vknjižena posebna pravica uporabe javnega dobra (s funkcijo zaklonišča v skladiščnem delu prostora). Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija za ogrevanje je 95 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 275.000,00 EUR.
 • Maribor, Partizanska cesta 3-5, poslovni prostori, površina 2.799,88 m², parc. 1198/3 k.o. 657 - Maribor-grad, v skupni izmeri 583 m², v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 145 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.190.000,00 EUR.
 • Maribor, Puhova ulica, zemljišče pri MC Pobrežje, v izmeri 2.771 m2, parc. št. 749, k.o. 681 – Pobrežje, v deležu do 221/288. Izhodiščna prodajna cena je 218.000,00 EUR.
 • Maribor, Tržaška cesta 14, poslovni kompleks, površina prostorov 16.930,00 m2, parc. št. 2783/2, 2783/1, 2783/3, 2788/1, 2793, 1824/3, 1824/2, 2786/1, 1826/13, 2784/1, 2784/2, 2784/3 in 1824/1, vse k.o. 659 Tabor, v skupni izmeri 21.876 m2, do 1/1. V primeru nakupa se stranki dogovorita o najemu prodajalne s strani prodajalca. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 114 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 13.800.000,00 EUR.
 • Maribor, Tržaška cesta 65, poslovni prostori: ID znak 679-37-22, ID znak 679-37-135, ID znak 679-37-136, ID znak 679-37-24, ID znak 679-37-137, ID znak 679-37-139, ID znak 679-37-206, ID znak 679-37-138, ID znak 679-37-141,ID znak 679-37-142, ID znak 679-37-143 ID znak 679-37-144,  ID znak 679-37-145, ID znak 679-37-146, ID znak 679-37-147,  ID znak 679-37-150, ID znak 679-37-154 ID znak 679-37-33, ID znak 679-37-172 in ID znak 679-37-173, vse k.o. 679 – Razvanje, skupne neto tlorisne površine 2.342,90 m², v deležu do 1/1; poslovni prostori ID znak 679-37-174 in ID znak 679-37-175, vse k.o. 679 – Razvanje, skupne neto tlorisne površine 274,60 m²,  v delež 63//100; poslovni prostori ID znak 679-37-176 in ID znak 679-37-177,  vse k.o. 679 – Razvanje, skupne neto tlorisne površine 19,90 m², v deležu do 1/2; zemljišče, parc. št. 568/1, 563/5, 563/9 in 562/6, vse  k.o. 679 - Razvanje, s skupno izmero 9.977 m², v deležu do 225/1000 in parc. št. 563/15, vse k.o. 679 - Razvanje, z izmero 268 m², v deležu do 12/100. Del poslovnih prostorov je oddanih v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred B1, letna potrebna toplota za ogrevanje je 17 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 3.420.000,00 EUR.
 • Maribor, Ptujska cesta 97, blagovnica, ID znak 680-782-1, 680-782-2, 680-782-5 in 680-782-6 skupna površina prostorov 1.092 m2, do 1/1, ter 680-782-4 površina prostora 504,70 m2, do 882/1000, na parc. št. 423/1 in 423/2, v skupni izmeri zemljišča 2.742 m2. V primeru nakupa se stranki dogovorita o najemu samopostrežne prodajalne s strani prodajalca. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 36 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.200.000,00 EUR.
 • Melinci, Melinci b. š. (Občina Beltinci), poslovni prostor, neto tlorisna površina 137,8 m², parc. št. 1218/1 k.o. 136 - Melinci, s skupno izmero 983 m², v deležu do 702/1000. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 72.000,00 EUR.
 • Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 36, poslovni prostori nekdanje trgovine in lokala, parc. št. 116/1 v deležu do 1/1 in parc. št. 116/3 v deležu do ½, obe k.o. 1515 – Metlika, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.391 m². Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 210 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 46.000,00 EUR.
 • Metlika, Ulica CBE 37, zaprta prodajalna v pritličju, površina 128 m2, parc. št. 4385, k.o. Metlika, do 1/5. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 63.000,00 EUR.
 • Metlika, Šestova ulica 9, poslovni prostor s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 235 m2 in površina montažnega prizidka 24,13 m2, parc. št. 2281/23 k.o. 1515 – Metlika, ki v naravi predstavlja stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 485 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 261 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 179.400,00 EUR.
 • Most na Soči, Postaja 4, skladiščni in upravni prostori, neto tlorisna površina 4.493,80 m2, parc. št. 917/6, 917/4, 918, vse k.o. 2246 - Most na Soči, vse do celote. Del nepremičnine je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena 985.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, nezazidano stavbno zemljišče v Murski Soboti, v skupni izmeri 16.608,00 m2, parc. št. 4694/10 v izmeri 16.181,00 m2, parc. št. 4694/25 v izmeri 427,00 m2, obe k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 1.328.640,00 EUR.
 • Murska Sobota, Lendavska 29 b, poslovna stavba, površina 1380 m2, od te površina prodajalne 680 m2 in površina skladišča 700 m2, ter pripadajoče zemljišče s stavbiščem v skupni izmeri 5.791,75 m2, parc. št. 181, v deležu do 7/8, parc. št. 179/6, 185/2, 187/10, 179/7 in 179/10, vse v deležu do celote, vse k.o. 105 – Murska Sobota. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 128 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 739.000,00 EUR.
 • Murska Sobota (obrtna cona Turopolje 1), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 6.174 m2, parc. št. 4289/4, 4290/3 in 4283/3, vse k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 382.800,00 EUR.
 • Nova Gorica, Gradnikove brigade 63, poslovni prostori bivše prodajalne Kare 8, posamezni del stavbe št. 1, neto tlorisna površina 169,22 m2 in posamezni del stavbe št. 3, neto tlorisna površina 365,89 m2, v deležu do 1/1, v stavbi št. 948, ki stoji na parc. št. 147/6, k.o. 2304 - Nova Gorica, v skupni izmeri 1.071 m2. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 196 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 426.000,00 EUR.
 • Novo mesto, Livada 8, poslovni prostori, neto tlorisna površina prostorov 7.679,3 m², parc. št. 578/37, 578/38, 578/39, 578/110 in 578/111, vse k.o. 1455 - Bršljin, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 11.910 m². Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 156 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 3.259.000,00 EUR.
 • Novo mesto, Podbevškova 4, trgovsko - poslovni objekt s pripadajočimi zemljišči, pos. et. deli stavbe z id. št. 3-23 in 25-84 v stavbi id. št. 1481-1369, k.o. 1481 Smolenja vas, s skupno površino prostorov 7.876,33 m2 (od tega površina skupnih prostorov v izmeri 1.350,42 m2), do 1/1, in solastniški delež na zemljiščih pod stavbo s parc. št. 2015/10 in 2013/4, obe k.o. 1481 Smolenja vas, zemljišča parc. št. 2015/16, 2015/3, 2013/10, 2015/12, 2011/4 in 2184/1, vsa k.o. 1481 Smolenja vas, v skupni izmeri 19.756 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 57 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 7.800.000,00 EUR.
 • Ormož, Kolodvorska cesta 2a, poslovni prostori v kleti in pritličju poslovno stanovanjske stavbe, površina 470,3 m2, ID znak 332-475-42, v deležu do 1/1, in ID znak 332-475-41, v deležu do 8692/10000. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 153 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 360.000,00 EU
 • Pivka, Kolodvorska cesta 1, poslovni prostor ID znak: 2501-872-2, v izmeri 260,60 m2. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 282 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 107.000,00 EUR.
 • Polzela, Cvetlična ulica 2, poslovni prostori, površina prostorov 791,4 m2, parc. 308/4, 308/3, 308/2, 308/1 in 309/3, vse k.o. 992 – Polzela, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.684 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 187 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 360.000,00 EUR.
 • Poljane nad Škofjo Loko, Poljane nad Škofjo Loko 82, poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, površina stavbe 405,25 m2, parc. št. *243 in 341/8, obe k.o. 2047 – Dobje, v skupni izmeri 859 m2, pri obeh v deležu do celote. Del poslovne stavbe je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 157 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 297.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja na lokaciji in katera je last prodajalca.
 • Portorož, Liminjanska cesta 102, zemljišče, v izmeri 3.715 m², parc. št. 4690/5 in 4683/3, obe k.o. 2631 - Portorož. Izhodiščna prodajna cena je 738.000,00 EUR.
 • Portorož, Obala 118, poslovni prostori bivše trgovine in aktivnega zaklonišča, neto tlorisna površina 235,65 m², ID znak 2631-3974-5. Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 63 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 262.000,00 EUR.
 • Posavec (Občina Radovljica), Posavec 8, poslovni prostori, površine 66,3 m2, parc. št. 282/4 k.o. 2160 – Ljubno, v deležu do 10/100. Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 222 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 74.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja na lokaciji in katera je last prodajalca.
 • Postojna, Pivška 5, stanovanje ID znak: del stavbe 2490-806-46, v izmeri 70,4 m2. Stanovanje je oddan o v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 428 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 85.184,00 EUR.
 • Postojna, Ulica 1. maja 8, prostor v kleti, v izmeri 17,30 m2, po podatkih iz zemljiške knjige nepremičnina ID znak: del stavbe 2490-7-12, do 1/1 (do celote). Nepremičnina je neupravičeno zasedena, pri čemer kupec v celoti prevzame riziko ter stroške v zvezi s postopkom izpraznitve ter izročitve kleti. Izhodiščna prodajna cena znaša 8.650,00 EUR.
 • Ptuj, Vičava 49, poslovni prostor, neto tlorisna površina 320,9 m², parc. št. 656/2 k.o. 400 - Ptuj, v izmeri 1.085 m², v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 215 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 213.000,00 EUR.
 • Ptuj, zemljišče pri PC Breg, Zagrebška cesta 4, v izmeri 5.450 m2, parc. št. 1858/1, 1855/4, 1855/5, 1858/6, 1843/2, vse k.o. Ptuj, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 645.300,00 EUR.
 • Rakičan, Cvetkova ulica 2, poslovni prostori, neto tlorisna površina 133,50 m2, parc. št. 544, k.o. 104 - Rakičan, v izmeri 185 m2, v deležu do 1/3. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 138 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 57.400,00 EUR.
 • Ravne na Koroškem, zemljišče ob MC Ravne na Koroškem, parc. št. 224/7, 224/8, 224/9, 224/15 in 224/16, vse k.o. 883 Dobja vas, v skupni izmeri 9.327 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je  420.000,00 EUR.
 • Ribnica, Urbanova ulica 1, poslovni prostor v izmeri 244 m2, ID znak: del stavbe 1625-28-2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 237 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 122.000,00 EUR.
 • Senovo, Trg rudarjev 1a, garaža, površina 25 m2, parc. št. *114/2 k.o. 1350 – Senovo, ki v naravi predstavlja stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 372 m2, v deležu do 1/3. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 507 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00 EUR.
 • Sevnica, Trg svobode 3, zaprta prodajalna, ID znak 1379-937-29, površina 1.204 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 173 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 420.000,00 EUR.
 • Sežana, Bazoviška 7, zaprta trgovina z delujočim gostinskim lokalom, neto tlorisna površina 651,39 m2, parc. št. 6663, k.o. Sežana. Gostinski lokal je oddan v najem za nedoločen čas z enoletnim odpovednim rokom. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 150 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 503.300,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, zemljišče, parc. št. 1931/2, 1928/2, obe k.o. 753 Slovenska Bistrica, v skupni izmeri zemljiča 629 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 66.000,00 EUR.
 • Slovenska vas, Slovenska vas 2c, poslovni prostor, površina prostorov 2.217,89 m2, parc. št. 2048, 2047 in zemljišče ob objektu, parc. št. 2047, obe k.o. 1310 Nova vas, v skupni izmeri zemljišča 7.899 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 263 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 735.000,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 9, poslovni prostor, ID znak 753-1115-19, neto tlorisne površine 487,90 m2, v deležu do 1/1 in zemljišča, v skupni izmeri 3418 m2, od tega parc. št. 1140/7, parkirišče in zelenica v izmeri 279 m2, parc. št. 1140/8, zelenica v izmeri 556 m2, parc. št. 1140/1, parkirišče v izmeri 1.741 m2 in parc. št. 1140/4, zelenica v izmeri 842 m2, vse v k.o. 753 - Slovenska Bistrica, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 96 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 545.028,00 EUR.
 • Sveti Anton, Sveti Anton 3, 6276 Pobegi, parcele št. 1227/4, 1227/6 in 1227/10 k.o. Sveti Anton, do 1/1, v naravi poslovni objekt (prodajalna), v izmeri ca. 308 m2, s površino zemljišča 1.262 m2. Objekt je oddan v najem. Nepremičnini parc.št. 1227/4 in 1227/10 k.o. Sveti Anton sta obremenjeni s služnostjo hoje in vožnje, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi (skica poteka služnosti je dosegljiva pri prodajalcu). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 108 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 223.000,00 EUR.«
 • Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 35 a, poslovni prostor, ID znak 283-140-101, v deležu do 1/1, neto tlorisna površina 272,80 m² ter parc. št. 62/1, 62/6, 62/8 in 62/9, vse k.o. 283 - Tomaž, v deležu do 1/1 in v skupni izmeri 280 m². Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 56 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 125.000,00 EUR.
 • Šalovci, Šalovci 168, poslovni prostor in 2 stanovanji, neto tlorisna površina 300,88 m², od tega poslovni prostor v izmeri 171,29 m² in stanovanji v izmeri 90,95 m² ter 38,64 m², vse na parc. št. 7581 k.o. 17 - Šalovci, v skupni izmeri 810 m² v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Predmet prodaje je tudi zemljišče, v izmeri 234 m², parc. št. 7583 k.o. 17 - Šalovci v deležu do 1/1. Kupec se zavezuje ustanoviti trajno in brezplačno služnostno pravico dostopa do parc. št. 7581 k.o. 17 – Šalovci, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 7581 k.o. 17 - Šalovci.  Izhodiščna prodajna cena je 131.100,00 EUR.
 • Šempeter pri Gorici, Ulica Franca Baliča 2, objekt (prizidek) z zemljiščem, parceli št. 90/69 in 89/10, k.o. 2315 Šempeter, do 1/1, v skupni izmeri zemljišča 72 m2. Lokal je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 580 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 30.755,00 EUR.
 • Škofja Loka, zemljišče, v izmeri 1.808 m2, parc. št. 630/2 k.o. 2029 – Stari dvor, v deležu do celote. Izhodiščna prodajna cena je 140.000,00 EUR.
 • Škofja Loka, Kidričeva c. 75, parkirišče, parcelna št. 478/5 k.o. 2030 – Suha, v deležu do celote, površine 1.685 m2. Izhodiščna prodajna cena je 219.000,00 EUR.
 • Šmartno pri Litiji, Pungrt 20, prazni prostori nekdanje prodajalne in pisarn, površine 276 m2, ID znak: dela stavbe 1847-437-1 in 1847-437-7, pri obeh do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 233.000 EUR.
 • Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 134, skladiščni in poslovni prostori, površine cca. 2.247 m2, stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 4.201 m2, parc. št. 766 /1  in 766/3,  obe k.o. 972 Šmartno ob Paki do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 307 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 899.000,00 EUR.
 • Tolmin, Prešernova 2, gostinski lokal Bar Hamurabi v kleti objekta, površina ca. 338 m2, parc. št. 742/1, k.o. Tolmin, do 2561/10000. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 147 kWh/m2. Izhodiščna cena 69.000,00 EUR.
 • Tolmin, Prešernova 2, sezonski gostinski objekt, površina ca. 52,3 m2, parc. št. 743/1, k.o. Tolmin, do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 147 kWh/m2. Izhodiščna cena je 30.000,00 EUR.
 • Tolmin, Trg maršala Tita 7, pisarne, parc. št. 624/26, k.o. Tolmin. Predmet prodaje je 5 pisarn, ki se nahajajo v 2. nadstropju objekta, v skupni izmeri 104,2 m2. Predmet prodaje so naslednje pisarne: ID znak 2248-695-13, površina 29,2 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-14, površina 18,0 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-17, površina 17,8 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-18, površina 21,5 m2, do 1/1, ID znak 2248-695-19, površina 17,7 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 51 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 100.032,00 EUR oz. 960,00 EUR/m2.
 • Tolmin, Ulica padlih borcev 1A, stanovanje, površine 100,0 m2, ID znak: del stavbe 2248-842-1, v deležu do celote. Stanovanje je na dan objave razpisa oddano v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 241 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 125.000,00 EUR.
 • Tolmin, Ulica padlih borcev 1d, prazen poslovni prostor, površine ca. 133,6 m2, in nadstrešnica, površine 44,4 m2, ID znak: parcela 2248 604/2 in 2248 604/3, v skupni izmeri 289 m2, obe v deležu do celote. Poslovni prostor je delno oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 39 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 97.500,00 EUR.
 • Trbovlje, Kešetovo 2 in 7a, poslovni prostor tekstilne prodajalne ter gostinski lokal, površina prostorov 517,56 m2 ter terasa v izmeri 12,00 m2, parc. št. *2295 k.o. 1871 Trbovlje, do 1/1. Del nepremičnine je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 198 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 226.000,00 EUR. 
 • Trnovska vas, Trnovska vas 42, trgovina in gostinski lokal, neto tlorisna površina 209,20 m2, kar predstavlja idealni delež 9/20 na parc. št. 705/4 k.o. 345 - Trnovska vas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 184 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 71.500,00 EUR.
 • Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 17, poslovni prostor, neto tlorisna površina prostorov 236,60 m², ID znak 2144-1145-1, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 193.000,00 EUR.
 • Tržič, Ravne 9, poslovni prostor prodajalne, neto tlorisna površina 266,21 m2, ident. št. 15.E, ID stavbe 115, k.o. Tržič. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 79 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 185.000,00 EUR.
 • Turnišče, Ulica Štefana Kovača 22, nekdanja tehnična in tekstilna trgovina, površina 352,1 m2, in pripadajoče zemljišče, parc. 1654/1 in 1666/2, obe k.o. 149 - Turnišče, v skupni izmeri 2.350 m2, v deležu do celote. Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 256 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 135.000,00 EUR.
 • Velenje, nezazidano stavbno zemljišče, na zazidalnem območju »Trebuša – Vzhod«, parc. št. 3387/2, 3387/3, 3388/2, 3385/13, 3387/4, 3385/14, 3387/5, 3389/2 in 3389/3, vse k.o. 964 – Velenje, v skupni izmeri 15.696 m², v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 2.899.000,00 EUR.
 • Velenje, Cesta Simona Blatnika 15, zemljišče pri SDC, parc. št. 1647/9 k.o. 964-Velenje v izmeri 4.014 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 399.000,00 EUR.
 • Velenje, Stantetova 24, poslovna stavba, neto tlorisna površina 927,65 m2, parc. št. 2427/2 in zemljišče ob objektu parc. št. 2427/14, obe k.o. 964 – Velenje, v skupni izmeri 1.162 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 90 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 742.000,00 EUR.
 • Videm pri Ptuju, zemljišče na lokaciji Dravinjski vrh 1, parc. št. 409/5, 409/6, 414/1 in 414/3, vse k.o. 447 - Dravinjski vrh, v skupni izmeri približno 2.500 m², v deležu do 1/1. Del zemljišča brez pravne podlage uporabljajo vrtičkarji. Izhodiščna prodajna cena je cca 62.500,00 EUR oz. 25,00 EUR/m².
 • Vrhnika, Ljubljanska 1 in Cankarjev trg 7, poslovni prostori, površine 914,1 m2, ki obsegajo nepremičnine z ID znak: del stavbe 2002-1699-1, ID znak: del stavbe 2002-1699-2, ID znak: del stavbe 2002-1699-3, ID znak: del stavbe 2002-1699-5, ID znak: del stavbe 2002-1698-12, ID znak: del stavbe 2002-1-7, ID znak: parcela 2002 2524/39 ter ID znak: parcela 2002 2525/3, ki v naravi predstavljajta funkcionalno zemljišče in obsegata 35 m2, vse v deležu do celote. Del lokacije je oddane v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 177 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 799.000,00 EUR.
 • Zgornje Jezersko, zemljišče, parc. št. 500/8, 500/12 in 500/13, vse k.o. 2076 Zgornje Jezersko, v izmeri 1.225 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 97.000,00 EUR.

Pogoji za nakup

 • Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti;
 • Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet ponudbe, ceno in plačilne pogoje. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe;
 • Ponudniki morajo za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727, SKB, d.d., s pripisom »Nakup nepremičnine«. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v petih delovnih dneh po izboru kupca na TRR, ki bo naveden v ponudbi;
 • Kmetijska zemljišča bodo prodana v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih;
 • Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od obvestila, da je izbran, s prodajalcem skleniti pogodbo o nakupu v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje;
 • Davek na promet nepremičnin oz. davek na dodano vrednost in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe in prenosa lastništva nosi kupec v celoti;
 • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, v kolikor je že bila vplačana;
 • Drugi pogoji bodo dogovorjeni s pogodbo.

Pisne ponudbe pošljite na naš naslov:

Mercator, d.d.
Sektor Razvoj in dezinvesticije
Dunajska 107
1000 Ljubljana

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

»Vabimo vas, da za dodatne informacije pokličete Sektor Razvoj in dezinvesticije na T: +386 (0)1 560 16 80.«