O Skupini

IMG 8676

Prodaja nepremičnin

Najugodnejšemu ponudniku se proda:

Zemljišča

 • Dobova, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 14.540 m2, parc. št. 919/2, 924/5, 925/2, 926/2, in 1123/8, 1125/2, 1126/2, 1127/2, 1128/2, 1129/2, 1271/4, 1348 vse k.o. Veliki Obrež. Izhodiščna prodajna cena je 320.000,00 EUR.
 • Dobrovo v Brdih, Grajska cesta 4, zemljišče ob trgovini Market Dobrovo, v skupni izmeri cca. 1.624 m2, parc. št. 2423/5, 2423/6 ter 2423/7, vse k.o. 2285 BILJANA ter vse do 1/1 in del parc. št. 2423/10 k.o. 2285 BILJANA. Po sklenitvi prodajne pogodbe in pred prenosom lastninske pravice na delu parc. št. 2423/10 k.o. 2285 BILJANA, je kupec na svoje stroške dolžan izvesti odmero in parcelacijo. Izhodiščna prodajna cena je 105.000,00 EUR.
 • Gederovci, zemljišče, parc. št. 187/5 k.o. 119 Sodišinci, površine 812 m2, v deležu do celote. Izhodiščna prodajna cena je 8.500,00 EUR.
 • Gornja Radgona, zemljišče ob Marketu Marjanca, parc. št. 782/1 k.o. 184 Gornja Radgona, v izmeri 4.721 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 269.000,00 EUR.
 • Gornja Radgona, zemljišče, parc. št. 606/1, k.o. 184 - Gornja Radgona, v izmeri 52 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 3.400,00 EUR.
 • Jesenice, nezazidano stavbno zemljišče Hrenovce, v skupni izmeri 15.949 m², parc. št. 902/7, 902/106, 902/105, 902/44, vse k.o. 2175 – Jesenice, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 2.399.000,00 EUR.
 • Jesenice na Dolenjskem, zemljišče pri objektu Jesenice 8, parc. št. 1932 in 1891/98, vse k.o. 1308 – Velika Dolina, v izmeri 296 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 4.100,00 EUR.
 • Kočevje (industrijska cona), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 5.114 m2, parc. št. 946/11, k.o. Stara cerkev. Izhodiščna prodajna cena je 269.000,00 EUR.
 • Lendava, Zemljišče (Tehtnica -Kurivo), Kolodvorska 42, Lendava, v izmeri 2354 m2, parc. št. 6367/2, 6367/3, k.o. Lendava. Izhodiščna prodajna cena je 59.000,00 EUR.
 • Loka pri Zidanem mostu, zemljišče, parc. št. 21/2, k.o. 1364 – Loka pri Zidanem mostu, v izmeri 185 m2, v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 5.900,00 EUR.
 • Maribor, Puhova ulica, zemljišče pri MC Pobrežje, v izmeri 2.771 m2, parc. št. 749, k.o. 681 – Pobrežje, v deležu do 221/288. Izhodiščna prodajna cena je 218.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, nezazidano stavbno zemljišče v Murski Soboti, v skupni izmeri 16.608,00 m2, parc. št. 4694/10 v izmeri 16.181,00 m2, parc. št. 4694/25 v izmeri 427,00 m2, obe k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 1.399.000,00 EUR.
 • Murska Sobota (obrtna cona Turopolje 1), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 6.174 m2, parc. št. 4289/4, 4290/3 in 4283/3, vse k.o. Murska Sobota. Izhodiščna prodajna cena je 369.000,00 EUR.
 • Ravne na Koroškem, zemljišče ob MC Ravne na Koroškem, parc. št. 224/27, 224/28, 224/8 in 224/9, vse k.o. 883 Dobja vas, v skupni izmeri 8.234 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 371.000,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, zemljišče, parc. št. 1931/2, 1928/2, obe k.o. 753 Slovenska Bistrica, v skupni izmeri zemljiča 629 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 69.000,00 EUR.
 • Škofja Loka, zemljišče, v izmeri 1.714 m2, parc. št. 630/4 k.o. 2029 – Stari dvor, v deležu do celote. Izhodiščna prodajna cena je 129.000,00 EUR.
 • Škofja Loka, Kidričeva c. 75, parkirišče, parcelna št. 478/5 k.o. 2030 – Suha, v deležu do celote, površine 1.685 m2. Izhodiščna prodajna cena je 209.000,00 EUR.
 • Velenje, nezazidano stavbno zemljišče, na zazidalnem območju »Trebuša – Vzhod«, parc. št. 3387/2, 3387/3, 3388/2, 3385/13, 3387/4, 3385/14, 3387/5, 3389/2 in 3389/3, vse k.o. 964 – Velenje, v skupni izmeri 15.696 m², v deležu do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 2.799.000,00 EUR.
 • Videm pri Ptuju, zemljišče na lokaciji Dravinjski vrh 1, parc. št. 409/6, 414/1 in 414/3, vse k.o. 447 - Dravinjski vrh, v skupni izmeri približno 2.500 m², v deležu do 1/1. Del zemljišča brez pravne podlage uporabljajo vrtičkarji. Izhodiščna prodajna cena je cca 49.000,00 EUR.
 • Zgornje Jezersko, zemljišče, parc. št. 500/8, 500/12 in 500/13, vse k.o. 2076 Zgornje Jezersko, v izmeri 1.225 m2, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 59.000,00 EUR.
 • Zgornji Duplek, zemljišče, površine 235 m2, parc. št. 82/9, k.o. 684 Zgornji Duplek, v deležu do celote (1/1). Izhodiščna prodajna cena je 16.500,00 EUR.

Poslovne stavbe

 • Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a, poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 514,8 m2, parcele 1884/1, 1884/2, 1885/1 in 1883/2, vse k.o. 2176 – Blejska Dobrava, v skupni izmeri 1.543 m2, pri vseh v deležu do celote (1/1). Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik za del stavbe 1: letna dovedena energija 108 kWh/m2. Letna potrebna toplota za ogrevanje za del stavbe 2: razred F, 157 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 280.000,00 EUR.
 • Brezovci, Brezovci 80, zaprt gostinski lokal in trgovina, površina 271,65 m2, ter gospodarsko poslopje, površina 333,00 m2, parc. št. 777/1 in 777/2, obe k.o. Brezovci, v skupni izmeri 3.580 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 240 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 115.000,00 EUR.
 • Bistrica pri Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 17, poslovni prostor, neto tlorisna površina prostorov 236,60 m², ID znak 2144-1145-1, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 193.000,00 EUR.
 • Borovnica, Paplerjeva ulica 6 ter 8, trgovski ter skladiščni prostori, v skupni površini cca. 500 m2, ID znak: del stavbe 2004-1208-3, ID znak: del stavbe 2004-1210-3, ID znak: del stavbe 2004-1210-4, ID znak: parcela 2004 284/3, vse v deležu do celote (1/1) in ID znak: parcela 2004 284/9, v skupni lastnini. Trgovski ter skladiščni prostori so oddani v najem. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 180,74 kWh/m2 oz. 183,89 kWh/m2. Predmet prodaje so tudi 3 klima naprave, ki se nahajajo v prostorih. Izhodiščna prodajna cena je 375.000,00 EUR.
 • Celje, Ljubljanska cesta 52,  poslovna stavba, površine cca 730 m2 z zemljiščem na parc. št. 1817/1, 1817/3, 1817/4 in 1818/1, k.o. 1076 – Medlog v izmeri 2313 m2 v deležu do celote 1/1. Poslovni prostori v stavbi se oddajajo v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 206 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 598.000,00 EUR.
 • Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2/a, poslovni prostori prodajalne in gostinskega lokala Market Cerklje, površina prostorov 385,26 m², parc. št. 3123/7 in 3123/4, obe k.o. 1302 – Cerklje, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.342 m². Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 209.000,00 EUR.
 • Cerkno, Glavni trg 3, poslovni prostor, površine 130,6 m2, parc. št. 54/9 k.o. 2344 CERKNO. Etažna lastnina ni vzpostavljena, zato se kupec vknjiži pri celotni zemljiški parceli pod stavbo, a predmet nakupa je le poslovni prostor. Kupec se zaveže vsa razmerja z ostalimi etažnimi lastniki v stavbi urejati sam, v celoti na svoj riziko ter svoje stroške. Poslovni prostor je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 90.000,00 EUR.
 • Cerkvenjak, Cerkvenjak 13 b, trgovina in gostinski lokal, površina 318,6 m2, ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri 1.668 m2, parc. 14/9 in 14/8, obe k.o. 541 - Cerkvenjak, obe v  deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje 86 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 260.000,00 EUR.
 • Čepovan, Čepovan 65, poslovni prostori trgovine, površine 102,27 m2, parc. št. 2565, 2566, *79/2, 2340/9 in 2340/10, vse k.o. 2297 ČEPOVAN ter vse do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 235 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 33.000,00 EUR.
 • Črenšovci, Zadružna ulica 2, poslovna stavba (nekdanja tehnična prodajalna), površine 445,5 m2, parc. št. 1201/2 k.o. 140 – Črenšovci, površine 1253 m2, v deležu do celote (1/1).  Energijski kazalnik: razred E, potrebna toplota za ogrevanje je 137 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 210.000,00 EUR.
 • Črnomelj, Kolodvorska cesta 11, poslovna stavba, površine cca 987 m2, ter pomožno kovinsko skladišče, površine cca 84 m2, skupaj s stavbiščem in pripadajočim zemljiščem, ID znak: parcela 1535 42/16, v deležu do celote. Poslovna stavba je oddana v najem. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 130 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 328.000,00 EUR.
 • Dravograd, Meža 10, poslovni prostor, ID znak 829-844-5, površina 479,5 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 134 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 280.000,00 EUR.
 • Frankolovo, Frankolovo 10, poslovni prostor, površina prostorov 256,56 m2, parc. št. 1145, v deležu do 83/100, ter parc. št. 2 in 3, do 1/1, v skupni izmeri 540 m2, vse k.o. 1053 Loka. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 168 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 75.000,00 EUR.
 • Hrastnik, Cesta 1. maja 7, prostor nekdanje prodajalne oddan v najem za določen čas, površine 323 m2, parc. št. 1350/1 k.o. 1855 – Hrastnik-mesto, do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 239 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 124.000 EUR.
 • Hrastnik, Trg Franca Kozarja 14, pritlični poslovni prostor z izložbo, ID znak 1855-750-10, površina 102,4 m2, v deležu 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 45.000,00 EUR.
 • Hrušica (Občina Jesenice), Hrušica 71b, nezasedeni poslovni prostori s pripadajočim zemljiščem, površina stavbe 373,0 m2, parc. št. 270/9 in 270/10, obe k.o. 2172 – Hrušica, pri obeh v deležu do celote, parc. št. 270/7 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 202/1000-in, parc. št. 270/6 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 146/1000-in, ter parc. št. 270/1 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 723/1000-in. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 292 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 266.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki je na lokaciji in katera je v lasti prodajalca, ter izvesti morebitno delitev solastnine na pripadajočem zemljišču.
 • Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 23, poslovni prostor trgovine, površine 307,4 m2, ID znak: del stavbe 2524-1084-3, do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 108 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 190.000,00 EUR.
 • Ižakovci, Ižakovci 150, poslovni prostor, neto tlorisna površina 112,2 m², parc. št. 1678/0 in 1677/0, obe k.o. 135 - Ižakovci, s skupno izmero 1.228 m², v deležu do 2/3. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 104 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 45.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cesta maršala Tita 41, neto tlorisna površina 246,8 m2, ID znak 2175-485-90, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 145.000,00 EUR.
 • Jesenice, zaprta trgovina, Cirila Tavčarja 4, neto tlorisna površina 223,9 m2, ID znak 2175-288-12, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 124 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena 95.000,00 EUR.
 • Jesenice, Ulica Franca Benedičiča 2, prodajalna, površina 257,5 m2, ID znak 2175-2153-25, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 165 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 139.000,00 EUR.
 • Kamnik, Ljubljanska 24b, Duplica, zaprta prodajalna in gostinski lokal, poslovni prostori z neto tlorisno površino 648,21 m2 ter terasa v izmeri 56,06 m2, parc. št. 1367/3 in zemljišče ob objektu parc. št. 1367/2, 1367/4 in 1367/5, vse k.o. 1908 – Podgorje, v skupni izmeri 2.029 m2, v deležu do 1/1. Nepremičnine so oddane v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 78 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 385.000,00 EUR.
 • Kočevje, Kolodvorska ulica 1, poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem, skupne površine objekta cca. 167,7 m2 in skupne površine zemljišča 454 m2, parc. št. 859/1 k.o. 1577 KOČEVJE, do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 179 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 98.000 EUR.
 • Kočevje, Cesta na Trato 13, trgovski objekt z zemljiščem, površine objekta 219,0 m2, v skupni površini zemljišča 1.695 m2, parc. št. 728/2, 728/6 ter 728/7, vse k.o. 1577 KOČEVJE, vse do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 109 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 105.000,00 EUR.
 • Kočevje, Kidričeva ulica 6a, poslovni kompleks Avto Kočevje, sestavljen iz več proizvodnih hal in upravne zgradbe, skupne površine objektov 4.306,0 m2, v skupni površini zemljišč 11.501 m2, parc. 1347/1, 1347/2, 1347/3 ter 1347/4, vse k.o. 1577 KOČEVJE. Del prostorov je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.510.000,00 EUR.
 • Kočevje, Kidričeva ulica 5 in 5A, poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem ter dvojna garaža, kar v naravi obsega: prodajni prostor ter pomožne prostore v skupni površini cca. 434,0 m2, poslovni prostor – gostinski lokal z gostinskim vrtom v skupni površini cca. 73,0 m2, pisarniške ter pomožne prostore v skupni površini cca. 176,6 m2 in dvojno garažo v površini cca. 29,5 m2, v skupni površini zemljišč 1.130 m2, parc. št. 1302/3, 1302/4, 1312/12 ter 1312/13, vse k.o. 1577 KOČEVJE ter vse do 1/1 (do celote). Predmet prodaje sta tudi dve vgrajeni klima napravi. Gostinski lokal z gostinskim vrtom, pisarniški ter pomožni prostori in dvojna garaža so oddani v najem. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 129 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 414.000,00 EUR.
 • Kočevje, Trg zbora odposlancev 70, poslovni prostori prodajalne v pritličju ter 2 pisarni v nadstropju, skupne površine prostorov 268,2 m2, ID znak: del stavbe 1577-2013-5 ter ID znak: del stavbe 1577-2013-6, do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 122 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 95.000,00 EUR.
 • Koper, Dolinska c. 1a, zemljišče in poslovne zgradbe v sklopu kompleksa TOMOS, parc. 1856/19, 1856/8, 1856/69, 1843/3, 1839/3, vse k.o. 2606 Semedela ter vse do 1/1 (do celote), od tega poslovne zgradbe v skupni površini 8.599,0 m2 ter zemljišča (stavbišča in dvorišče) v skupni površini 15.874 m2. Del lokacije je oddan v najem. Izhodiščna prodajna cena je 4.850.000,00 EUR.
 • Kozje, Kozje 36, poslovni prostor, površina 79,9 m2, ID znak 1242-361-7, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 92 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.
 • Kranj, Begunjska ul. 4, zaprta prodajalna, ID znak 2100-37-5, v deležu do celote, površine 193,1 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 213 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 138.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja na lokaciji.
 • Kranj, Janka Puclja 7-9, zaprta prodajalna SP Rivoli, neto tlorisna površina 483,40 m2, posamezen del št. 51 v stavbi št. 464, k.o. 2121 – Klanec, v deležu do 1/1. Najemna pogodba za bankomat je sklenjena za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 63 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 280.000,00 EUR.
 • Kranj, zaprta Slaščičarska delavnica, Tavčarjeva 17, neto tlorisna površina 525,78 m2, parc. št. 43/2, 42/1, 42/2, 42/3, k.o. 2100 – Kranj. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 290.000,00 EUR.
 • Lendava, Glavna ulica 120 (naselje Dolga vas), poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem, skupne površine objekta: cca. 380,76 m2 in zemljišča 1098 m2,  po podatkih iz zemljiške knjige nepremičnina ID znak: parcela 157 3143, v deležu do celote (1/1). Del poslovnega objekt (gostinski lokal) je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 120 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena znaša 88.000,00 EUR.
 • Lesce, Alpska cesta 37b, nekdanja prodajalna, del stavbe ID znak 2155-904-13, površine 324,0 m2, v deležu do celote, ter parc. št. 501/26 in 501/36, obe k.o. 2155 – Hraše, pri obeh v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 189 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 314.000,00 EUR.
 • Levec, poslovna stavba nekdanjega C&C Levec s pripadajočim zemljiščem, parcela 12/1 k.o. 1000 Levec, v izmeri 1.453 m2, v deležu do celote, in del parcele 7/1 k.o. 1000 Levec, v izmeri cca 1.248 m2, ki v naravi skupaj predstavljata poslovno stavbo površine 1.592,8 m2 ter stavbišče in pripadajoče zemljišče v skupni izmeri cca 2.701 m2. Po sklenitvi prodajne pogodbe in pred prenosom lastninske pravice na delu parcele 7/1 k.o. 1000 Levec je kupec na svoje stroške dolžan izvesti odmero in parcelacijo. Prodajalec bo v korist kupca ustanovil brezplačno služnostno pravico dostopa po parceli 7/1 k.o. Levec. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 900.000,00 EUR.
 • Litija, Valvazorjev trg 15, poslovni prostori, površina prostorov 353,8 m², parc. št. 38/1, 38/2, 38/3 in 39/0, vse k.o. 1838 – Litija, v deležu do 1/1, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 947 m². Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 134 kWh/m2. Lokacija je oddana v najem za določen čas. Izhodiščna prodajna cena je 155.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Grablovičeva 28 – poslovni prostor v pritličju, površina prostora 189 m2, ID znak: 1726-120-43, v deležu do celote (1/1). Energijski kazalnik za del stavbe: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje 127 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena znaša 265.000,00  EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovna prostora ter parkirna mesta v kleti, skupne površine 1.465,23 m2, od tega poslovna prostora št. 39 in 40 v skupni izmeri 1.252,9 m2, ID 2636-3626-626, ID 2636-3626-627 ter 17 parkirnih mest v skupni izmeri 212,33 m2, 2636-3626-323, 2636-3626-324, 2636-3626-325, 2636-3626-326, 2636-3626-327, 2636-3626-328, 2636-3626-329, 2636-3626-330, 2636-3626-331, 2636-3626-332, 2636-3626-333, 2636-3626-339, 2636-3626-340, 2636-3626-341, 2636-3626-342, ID 2636-3626-352, ID 2636-3626-362. Od tega je 16 parkirnih mest oddanih v najem. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 857.121,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska c. 103, poslovni prostor, površine 137,4 m2, ID znak: del stavbe 2636-318-75, v deležu do celote (1/1). Energijski kazalnik: C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 53 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 137.400,00 EUR.
 • Ljubljana, Dunajska cesta 56, poslovni prostor ter parkirni mesti v kleti, skupne površine 86,6 m2, od tega poslovni prostor št 20 v kleti, v izmeri 61,5 m2, ID 2636-3626-607, in dve parkirni mesti v izmeri 25,1 m2, ID 2636-3626-343, 2636-3626-344. Parkirni mesti sta oddani v najem. Energijska izkaznica za stavbo je bila izdana, energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 64.919,00 EUR.
 • Ljutomer, Glavni trg 5a, poslovna stavba - pisarne, površina prostorov 451,76 m2, parc. št. 2322/2, 2322/3, 2322/8 in 2322/7, vse k.o. 259 Ljutomer, v skupni izmeri zemljišča 686 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 143 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 195.000,00 EUR.
 • Ljutomer, Užiška ulica 3, poslovni prostor, neto tlorisna površina 287,0 m², parc. št. 2371/0 k.o. 259 - Ljutomer, v izmeri 927 m², v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 135 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 133.000,00 EUR.
 • Lucija, Vojkova ulica 33, poslovni prostor, površine 185,1 m2, ID znak: del stavbe 2631-2978-2, do 1/1 (do celote). V zemljiški knjigi je vknjižena posebna pravica uporabe javnega dobra (s funkcijo zaklonišča v skladiščnem delu prostora). Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 95 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 195.000,00 EUR.
 • Maribor, Tržaška cesta 14, poslovni kompleks, površina prostorov 16.930,00 m2, parc. št. 2783/2, 2783/1, 2783/3, 2788/1, 2793, 1824/3, 1824/2, 2786/1, 1826/13, 2784/1, 2784/2, 2784/3 in 1824/1, vse k.o. 659 Tabor, v skupni izmeri 21.876 m2, do 1/1. V primeru nakupa se stranki dogovorita o najemu prodajalne s strani prodajalca. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 114 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 9.900.000,00 EUR.
 • Maribor, Tržaška cesta 65, poslovni prostori: ID znak 679-37-22, ID znak 679-37-135, ID znak 679-37-136, ID znak 679-37-24, ID znak 679-37-137, ID znak 679-37-139, ID znak 679-37-206, ID znak 679-37-138, ID znak 679-37-141,ID znak 679-37-142, ID znak 679-37-143 ID znak 679-37-144,  ID znak 679-37-145, ID znak 679-37-146, ID znak 679-37-147,  ID znak 679-37-150, ID znak 679-37-154 ID znak 679-37-33, ID znak 679-37-172 in ID znak 679-37-173, vse k.o. 679 – Razvanje, skupne neto tlorisne površine 2.342,90 m², v deležu do 1/1; poslovni prostori ID znak 679-37-174 in ID znak 679-37-175, vse k.o. 679 – Razvanje, skupne neto tlorisne površine 274,60 m²,  v delež 63//100; poslovni prostori ID znak 679-37-176 in ID znak 679-37-177,  vse k.o. 679 – Razvanje, skupne neto tlorisne površine 19,90 m², v deležu do 1/2; zemljišče, parc. št. 568/1, 563/5, 563/9 in 562/6, vse  k.o. 679 - Razvanje, s skupno izmero 9.977 m², v deležu do 225/1000 in parc. št. 563/15, vse k.o. 679 - Razvanje, z izmero 268 m², v deležu do 12/100. Del poslovnih prostorov je oddanih v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred B1, letna potrebna toplota za ogrevanje je 17 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 1.900.000,00 EUR.
 • Melinci, Melinci b. š. (Občina Beltinci), poslovni prostor, neto tlorisna površina 137,8 m², parc. št. 1218/1 k.o. 136 - Melinci, s skupno izmero 983 m², v deležu do 702/1000. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 66.000,00 EUR.
 • Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 36, poslovni prostori nekdanje trgovine in lokala, parc. št. 116/1 v deležu do 1/1 in parc. št. 116/3 v deležu do ½, obe k.o. 1515 – Metlika, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.391 m². Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 210 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 36.000,00 EUR.
 • Metlika, Ulica CBE 37, zaprta prodajalna v pritličju, površina 128 m2, parc. št. 4385, k.o. Metlika, do 1/5. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 97 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 42.000,00 EUR.
 • Metlika, Šestova ulica 9, poslovni prostor s pripadajočim zemljiščem, površina prostorov 235 m2 in površina montažnega prizidka 24,13 m2, parc. št. 2281/23 k.o. 1515 – Metlika, ki v naravi predstavlja stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 485 m2, v deležu do celote. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 261 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 124.000,00 EUR.
 • Most na Soči, Postaja 4, skladiščni in upravni prostori, skupne površine prostorov 4.493,8 m2 in skupne površine zemljišč 4.705 m2, parc. št. 917/6, 917/4, 918, vse k.o. 2246 MOST NA SOČI ter vse do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 112 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 850.000,00 EUR.
 • Mozirje, Na trgu 38, pritlični poslovni prostori nekdanje tehnične prodajalne, površine 460,3 m2, nepremičnine ID znak: deli stavbe 920-987-1, 920-987-2 in 920-987-4, pri vseh v deležu do celote (1/1). Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 113  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 175.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, Lendavska 29 b, poslovna stavba, površina 1380 m2, od te površina prodajalne 680 m2 in površina skladišča 700 m2, ter pripadajoče zemljišče s stavbiščem v skupni izmeri 5.791,75 m2, parc. št. 181, v deležu do 7/8, parc. št. 179/6, 185/2, 187/10, 179/7 in 179/10, vse v deležu do celote, vse k.o. 105 – Murska Sobota. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 128 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 619.000,00 EUR.
 • Murska Sobota, Industrijska 7, skladišče, površine  793 m2 in zemljišče 1543 m2, parc. št. 1477/2, k.o. 105 Murska Sobota in zemljišče v izmeri 440 m2, parc. št. 1480/1 in parc. št. 1480/2, k.o. 105 Murska Sobota, vse v deležu do celote (1/1).  Izhodiščna prodajna cena je 349.000,00 EUR.
 • Nova Gorica, Gradnikove brigade 63, prostori skladišča ter zaklonišča (bivša prodajalna Kare 8), skupne površine prostorov 535,1 m2, ID znak: del stavbe 2304-948-1 ter ID znak: del stavbe 2304-948-3, do 1/1 (do celote). Prostori skladišča ter zaklonišča so oddani v najem. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 196 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 385.000,00 EUR.
 • Nova Gorica, Cankarjeva ulica 62, poslovni prostori trgovine v pritličju, v skupni površini 411,6 m2, ID znak: del stavbe 2304-824-1 ter ID znak: del stavbe 2304-824-2, v deležu do celote (1/1). Poslovni prostori so delno oddani v najem (prostor za postavljeni bankomat v izmeri 4 m2). Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 104 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 350.000,00 EUR.
 • Novo mesto, Podbevškova 4, trgovsko - poslovni objekt s pripadajočimi zemljišči, pos. et. deli stavbe z id. št. 3-23 in 25-84 v stavbi id. št. 1481-1369, k.o. 1481 Smolenja vas, s skupno površino prostorov 7.876,33 m2 (od tega površina skupnih prostorov v izmeri 1.350,42 m2), do 1/1, in zemljišče s parc. št.  2015/21,  2011/13, 2013/10, 2015/12, v deležu do celote (1/1), ter v deležu na parc.št. 2013/4 in 2015/23 (skupna dela stavbe št. 1481-1369), vse k.o. 1481 – Smolenja vas, vse v skupni izmeri 37.510,1 m2. Nepremičnina je delno oddana v najem. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 57 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 3.600.000,00 EUR.
 • Ormož, Kolodvorska cesta 2a, poslovni prostori v kleti in pritličju poslovno stanovanjske stavbe, površina 470,3 m2, ID znak 332-475-42, v deležu do 1/1, in ID znak 332-475-41, v deležu do 8692/10000. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 153 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 170.000,00 EU
 • Ormož, Ptujska cesta 25, trgovski poslovni prostor, ID znak 332-512-401, površine 72,1 m2, v deležu do celote 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 116 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 58.000,00 EUR.
 • Pivka, Kolodvorska cesta 1, poslovni prostor, površine 260,6 m2, ID znak: del stavbe 2501-872-2, do 1/1 (do celote). Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 188 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 133.000,00 EUR.
 • Poljane nad Škofjo Loko, Poljane nad Škofjo Loko 82, poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, površina stavbe 405,25 m2, parc. št. *243 in 341/8, obe k.o. 2047 – Dobje, v skupni izmeri 859 m2, pri obeh v deležu do celote. Del poslovne stavbe je oddan v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 157 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 265.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja na lokaciji in katera je last prodajalca.
 • Polzela, Cvetlična ulica 2, poslovni prostori, površina prostorov 791,4 m2, parc. 308/4, 308/3, 308/2, 308/1 in 309/3, vse k.o. 992 – Polzela, v skupni izmeri stavbišča in pripadajočega zemljišča 1.684 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 187 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 305.000,00 EUR.
 • Portorož, Obala 118, poslovni prostori bivše trgovine in aktivnega zaklonišča, skupne površine 235,7 m2, ID znak: del stavbe 2631-3947-5, do 1/1 (do celote). Poslovni prostori so oddani v najem. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 63 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 240.000,00 EUR.
 • Posavec (Občina Radovljica), Posavec 8, poslovni prostori, površine 66,3 m2, parc. št. 282/4 k.o. 2160 – Ljubno, v deležu do 10/100. Poslovni prostori so oddani v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 222 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 75.000,00 EUR. Kupec se zavezuje kupiti tudi opremo, ki se nahaja na lokaciji in katera je last prodajalca.
 • Postojna, Tržaška cesta 16, poslovni prostori trgovine v Blagovnici Postojna, v skupni površini 1.014,1 m2, ID znak: del stavbe 2490-560-21 ter ID znak: del stavbe 2490-560-22, v deležu do celote (1/1). Poslovni prostori so delno oddani v najem. Letna dovedena energija je 205 kWh/m2. Predmet prodaje je tudi protipožarni sistem, ki se nahaja v poslovnih prostorih. Izhodiščna prodajna cena je 629.000,00 EUR.
 • Rakičan, Cvetkova ulica 2, poslovni prostori, neto tlorisna površina 133,50 m2, parc. št. 544, k.o. 104 - Rakičan, v izmeri 185 m2, v deležu do 1/3. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 138 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 57.400,00 EUR.
 • Ribnica, Urbanova ulica 1, poslovni prostor v izmeri 244,0 m2, ID znak: del stavbe 1625-28-2, do 1/1. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 141 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 115.000,00 EUR.
 • Sevnica, Trg svobode 3, zaprta prodajalna, ID znak 1379-937-29, površina 1.204 m2, v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 173 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 330.000,00 EUR.
 • Sevnica, Kvedrova c. 49, poslovni prostor, površine 220,6 m2, ID znak: del stavbe 1379-1136-901, v deležu do celote (1/1). Prostor je oddan v najem. Etažna lastnina na tej lokaciji ni dokončno urejena. Kupec na svoje stroške poskrbi za dokončanje etažne lastnine. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 126 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 151.000,00 EUR.
 •  Sevnica, Trg svobode 4, poslovna stavba, površine 1830,3 m2, ID znak: parcela 1379 493/10, v deležu do celote. Stavba je oddana v najem. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 59,32 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 634.000,00 EUR.
 • Sežana, Bazoviška 7, zaprta trgovina z delujočim gostinskim lokalom, skupne površine prostorov 651,39 m2 in površine zemljišča 881 m2, parc. št. 6663 k.o. 2455 SEŽANA, do 1/1 (do celote). Gostinski lokal ter del prostorov trgovine je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 150 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 455.000,00 EUR.
 • Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 9, poslovni prostor, ID znak 753-1115-19, neto tlorisne površine 487,90 m2, v deležu do 1/1 in zemljišča, v skupni izmeri 3418 m2, od tega parc. št. 1140/7, parkirišče in zelenica v izmeri 279 m2, parc. št. 1140/8, zelenica v izmeri 556 m2, parc. št. 1140/1, parkirišče v izmeri 1.741 m2 in parc. št. 1140/4, zelenica v izmeri 842 m2, vse v k.o. 753 - Slovenska Bistrica, v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za določen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 96 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 400.000,00 EUR.
 • Slovenska vas, Slovenska vas 2c, poslovni prostor, površina prostorov 2.217,89 m2, parc. št. 2048, 2047 in zemljišče ob objektu, parc. št. 2047, obe k.o. 1310 Nova vas, v skupni izmeri zemljišča 7.899 m2. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 263 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 710.000,00 EUR.
 • Sečovlje, Parecag 178, poslovni prostor trgovine, površine 198,6 m2, stanovanje površine 43,2 m2 in zemljišče v skupni površini 2.216 m2 (od tega je del zemljišča po namenski rabi opredeljen kot stavbno zemljišče in del kot kmetijsko zemljišče), po podatkih iz zemljiške knjige nepremičnine ID znak: del stavbe 2632-458-1, ID znak: del stavbe 2632-458-3, ID znak: parcela 2632 977/1, ID znak: parcela 2632 977/2, ID znak: parcela 2632 977/4, ID znak: parcela 2632 977/5 ter  ID znak: parcela 2632 979, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v neprofitni najem za nedoločen čas in se prodaja zasedeno z najemnikom. V breme dela zemljišča s parc. št. 977/1 k.o. 2632 SEČOVLJE, ki v naravi predstavlja obstoječo dostopno pot do stavbe ID znak: stavba 2632-458 na naslovu Parecag 178, Sečovlje, je za nedoločen čas ustanovljena prava stvarna služnostna pravica dostopa (brez parkiranja) na trasi s površino cca. 42,4 m2, v korist stanovanj ID znak: del stavbe 2632-458-6 ter ID znak: del stavbe 2632-458-8, pri čemer navedena služnostna pravica ni vknjižena v zemljiški knjigi. Energijski kazalnik za stanovanje: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 52 kWh/m2 in energijski kazalnik za poslovni prostor trgovine: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 78,16 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 303.000,00 EUR. 
 • Šalovci, Šalovci 168, poslovni prostor in 2 stanovanji, neto tlorisna površina 300,88 m², od tega poslovni prostor v izmeri 171,29 m² in stanovanji v izmeri 90,95 m² ter 38,64 m², vse na parc. št. 7581 k.o. 17 - Šalovci, v skupni izmeri 810 m² v deležu do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 169 kWh/m2. Predmet prodaje je tudi zemljišče, v izmeri 234 m², parc. št. 7583 k.o. 17 - Šalovci v deležu do 1/1. Kupec se zavezuje ustanoviti trajno in brezplačno služnostno pravico dostopa do parc. št. 7581 k.o. 17 – Šalovci, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 7581 k.o. 17 - Šalovci.  Izhodiščna prodajna cena je 90.000,00 EUR.
 • Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 134, skladiščni in poslovni prostori, površine cca. 2.247 m2, stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 4.201 m2, parc. št. 766 /1  in 766/3,  obe k.o. 972 Šmartno ob Paki do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 307 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 790.000,00 EUR.
 • Šmartno pri Litiji, Pungrt 20, prazni prostori nekdanje prodajalne in pisarn, površine 276 m2, ID znak: dela stavbe 1847-437-1 in 1847-437-7, pri obeh do 1/1. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 188.000 EUR.
 • Tolmin, Prešernova 2, gostinski lokal »Bar Hamurabi« v kleti objekta, površine prostorov 300,9 m2, parc. št. 742/1, k.o. 2248 TOLMIN, v deležu do 459/2000. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 147 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 52.000,00 EUR.
 • Tolmin, Prešernova 2, sezonski gostinski objekt, površina cca. 52,3 m2, parc. št. 743/1, k.o. 2248 TOLMIN, do 1/1. Izhodiščna prodajna cena je 27.000,00 EUR.
 • Trbovlje, Kešetovo 2 in 7a, poslovni prostor tekstilne prodajalne ter gostinski lokal, površina prostorov 517,56 m2 ter terasa v izmeri 12,00 m2, parc. št. *2295 k.o. 1871 Trbovlje, do 1/1. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 198 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 180.000,00 EUR.
 • Trnovska vas, Trnovska vas 42, trgovina in gostinski lokal, neto tlorisna površina 209,20 m2, kar predstavlja idealni delež 9/20 na parc. št. 705/4 k.o. 345 - Trnovska vas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 184 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 71.500,00 EUR.
 • Tržič, Ravne 9, poslovni prostor prodajalne, neto tlorisna površina 266,21 m2, ident. št. 15.E, ID stavbe 115, k.o. Tržič. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 79 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 155.000,00 EUR.
 • Turnišče, Ulica Štefana Kovača 22, nekdanja tehnična in tekstilna trgovina, površina 352,1 m2, in pripadajoče zemljišče, parc. 1654/1 in 1666/2, obe k.o. 149 - Turnišče, v skupni izmeri 2.350 m2, v deležu do celote. Del lokacije je oddan v najem. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 256 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 115.000,00 EUR.
 • Velenje, Stantetova 24, poslovna stavba, neto tlorisna površina 927,65 m2, parc. št. 2427/2 in zemljišče ob objektu parc. št. 2427/14, obe k.o. 964 – Velenje, v skupni izmeri 1.162 m2, v deležu do 1/1. Nepremičnina je oddana v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 90 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 580.000,00 EUR.
 • Vrhnika, Ljubljanska 1 in Cankarjev trg 7, poslovni prostori v skupni površini 914,1 m2, ki obsegajo nepremičnine z ID znak: del stavbe 2002-1699-1, ID znak: del stavbe 2002-1699-2, ID znak: del stavbe 2002-1699-3, ID znak: del stavbe 2002-1699-5, ID znak: del stavbe 2002-1698-12, ID znak: del stavbe 2002-1-7 in funkcionalno zemljišče v površini 35 m2, ki obsega nepremičnini z ID znak: parcela 2002 2524/39 ter ID znak: parcela 2002 2525/3, vse do 1/1 (do celote). Del lokacije je oddane v najem. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 87 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 780.000,00 EUR.

Stanovanja

 • Hrastnik, Log 3, stanovanje, površine 46,2 m2, ID znak: del stavbe 1855-705-17, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 35.000,00 EUR.

 • Hrastnik, Log 28b, stanovanje, površine 38,9 m2, ID znak: del stavbe 1855-195-102, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 149 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.

 • Hrastnik, Novi log 19b, stanovanje, površine 24,3 m2, ID znak: del stavbe 1855-336-6, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 77 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 19.000,00 EUR.
 • Idrija, Grilčeva ulica 26, stanovanje, površine 37,6 m2, ID znak: del stavbe 2357-141-1, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 448 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 33.900,00 EUR.
 • Idrija, Za gradom 9, stanovanje, površine 19,5 m2, ID znak: del stavbe 2357-288-2, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 254 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 17.900,00 EUR
 • Kranj, Ulica Rudija Papeža 30, stanovanje, površine 36,4 m2, ID znak: del stavbe 2121-451-24, v deležu do celote. Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 149 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.
 • Ljubljana, Jakčeva ulica 43, stanovanje, površine 38,8 m2, ID znak: del stavbe 1732-242-145, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred B2, letna potrebna toplota za ogrevanje je 27 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 95.000,00 EUR.

 

 • Ljubljana, Povšetova 59, stanovanje, površine 66,70 m2, ID znak: del stavbe 1731-1864-9, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je na dan objave razpisa oddano v neprofitni najem in se prodaja zasedeno z najemnikom. Energijski kazalnik: B1 Izhodiščna prodajna cena je 149.000,00 EUR.

 

 • Postojna, Kajuhova ulica 11, stanovanje, površine 65,9 m2, ID znak: del stavbe 2490-171-8, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 47 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 65.900,00 EUR.

 

 • Postojna, Jamska cesta 3, stanovanje s kletjo,površine 77,9 m2, ID znak: del stavbe 2490-729-5, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v neprofitni najem za nedoločen čas in se prodaja zasedeno z najemnikom. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 100,19 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 77.900,00 EUR.

 

 • Ptuj, Rimska ploščad 1, stanovanje, v deležu 2437/10000, kar glede na skupno površino 81,50 m2 znese cca. 19,86 m2,  ID znak: del stavbe 400-2824-4. Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 39  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 25.000,00 EUR.
 • Ptuj, Rimska ploščad 22, stanovanje, površine 44,4 m2, ID znak: del stavbe 400-44-109, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 55  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 36.000,00 EUR.
 • Postojna, Ulica 1. maja 8, prostor kleti, površine 17,3 m2, ID znak: del stavbe 2490-7-12, do 1/1 (do celote). Prostor je neupravičeno zaseden, pri čemer kupec v celoti prevzame vse rizike ter stroške v zvezi s postopkom izpraznitve ter izročitve prostora. Izhodiščna prodajna cena je 8.900,00 EUR.

Pogoji za nakup

 • Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti;
 • Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet ponudbe, ceno in plačilne pogoje. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe;
 • Ponudniki morajo za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727, SKB, d.d., s pripisom »Nakup nepremičnine«. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v petih delovnih dneh po izboru kupca na TRR, ki bo naveden v ponudbi;
 • Kmetijska zemljišča bodo prodana v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih;
 • Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od obvestila, da je izbran, s prodajalcem skleniti pogodbo o nakupu v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje;
 • Davek na promet nepremičnin oz. davek na dodano vrednost in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe in prenosa lastništva nosi kupec v celoti;
 • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, v kolikor je že bila vplačana;
 • Drugi pogoji bodo dogovorjeni s pogodbo.

Pisne ponudbe pošljite na naš naslov:

Mercator, d.d.
Sektor Razvoj in dezinvesticije
Dunajska 107
1000 Ljubljana

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

»Vabimo vas, da za dodatne informacije pokličete Sektor Razvoj in dezinvesticije na T: +386 (0)1 560 16 80.«