O Skupini

mercator Current real estate tender

Razpis za prodajo nepremičnin

  • Ankaran, Jadranska cesta 42, zemljišče, ID znak: parcela 2593 583/7, v izmeri 405 m2. Kupec obenem z nakupom na predmetu prodaje ustanovi brezplačno stvarno služnost za napeljavo, obnovo napeljave in priključkov za fekalno in meteorno kanalizacijo in vodovod ter dostop do napeljave in priključkov, za nedoločen čas in v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 583/3, 583/4, 583/10 in 583/11 k.o. 2593 – Oltra ter v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin ID znak: 2593-289-1, ID znak: 2593-289-2, ID znak: 2593-289-5 in ID znak: 2593-289-6. Izhodiščna prodajna cena je 46.575,00 EUR.
  • Celje, Ljubljanska cesta 52,  poslovna stavba, površine cca 730 m2 z zemljiščem na parc. št. 1817/1, 1817/3, 1817/4 in 1818/1, k.o. 1076 – Medlog v izmeri 2313 m2 v deležu do celote 1/1. Poslovni prostori v stavbi se oddajajo v najem za nedoločen čas. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 206 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 598.000,00 EUR.
  • Koper, Dolinska cesta 1a, posamezni del stavbe z id.št. 2606-1511-2, v izmeri 45,6 m2, ki v naravi predstavlja 4 parkirna mesta v zgornji etaži garažne hiše. Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo za postavitev radijske bazne postaje mobilne telefonije. Lastninska pravica se na kupca prenese po oblikovanju etažne lastnine v objektu. Prodajalec podeli ustrezno služnost za dostop do predmeta prodaje. Izhodiščna prodajna cena je 80.000,00 EUR.
  • Logje, zemljišče s propadajočim objektom, ki obsega nepremičnine ID znak: del stavbe 2216-97-1, v izmeri 86,10 m2, s solastniškim deležem na stavbišču, in zemljišče ID znak: parcela 2216 2375/4, v izmeri 33 m2. Izhodiščna prodajna cena je 18.500,00 EUR.
  • Lucija, Vojkova ulica 33, poslovni prostor ID znak: del stavbe 2631-2978-2, v izmeri 185,10 m2. V zemljiški knjigi je vknjižena posebna pravica uporabe javnega dobra (s funkcijo zaklonišča v skladiščnem delu prostora). Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija za ogrevanje je 95 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 275.000,00 EUR.
  • Mozirje, Savinjska cesta 4,  poslovni prostori Blagovnice v stavbi z ID št. 359 na parc. št. 463/6, k.o. 920 – Mozirje v 2. etaži (647,15 m2) in 3. etaži (609,44 m2)  skupaj v izmeri cca. 1256,60 m2 s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in zemljišču na  parc. št.  463/6, 462/4, 463/2, 463/3 , 463/7 skupaj v izmeri 2297 m2. Kupec se ob sklenitvi prodajne pogodbe zaveže, da bo prodajalcu v povratni najem oddal del prostorov v 2. etaži s površino cca 392, 82 m2,  ki so v uporabi delujoče prodajalne Market Mercator, zato se v ponudbi poleg ponujene kupnine navede tudi pričakovana najemnina za prostore prodajalne Mercator. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 101 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 425.000 EUR.
  • Pivka, Kolodvorska cesta 1, poslovni prostor ID znak: 2501-872-2, v izmeri 260,60 m2. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 282 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 107.000,00 EUR.
  • Ribnica, Urbanova ulica 1, poslovni prostor v izmeri 244 m2, ID znak: del stavbe 1625-28-2, do 1/1. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 237 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 122.000,00 EUR.
  • Sedlo, Sedlo 29, poslovni prostor id.št. 2217-144-2, v izmeri 133,60 m2. Lokacija je v fazi zemljiškoknjižnega urejanja z vsemi lastniki na lokaciji. Energetska izkaznica je v izdelavi. Izhodiščna prodajna cena je 18.306,00 EUR.
  • Tolmin, Trg maršala Tita 12, gostinski lokal, površine ca. 149 m2, ki obsega del nepremičnine ID znak: parcela 2248 751/4, v izmeri ca. 136 m2, in terasa v izmeri ca. 30 m2, ki obsega del nepremičnine ID znak: parcela 2248 751/3, v izmeri ca. 30 m2. Zemljišče z ID znak: parcela 2248 751/3 je potrebno parcelirali, stroške parcelacije nosi kupec. Objekt, ki se nahaja na zemljišču ID znak: parcela 2248 751/4 pa je potrebno etažirati, pri čemer stroške etažiranja nosi kupec. Lokal s teraso je oddan v najem za nedoločen čas. Kupec mora prodajalcu (oz. v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin na lokaciji, ki so v lasti prodajalca) za nedoločen čas podeliti brezplačno služnost za potrebe vse infrastrukture, ki gre preko predmeta prodaje, skupaj z namestitvijo sistema požarne varnosti, t.j. javljalnikov požara ter ročnih javljalnikov. Energijski kazalnik: letna potrebna dovedena energija je 273 kWh/m2a. Izhodiščna prodajna cena je 134.400,00 EUR.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Pisne ponudbe za nakup posamezne nepremičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe (vse podatke o nepremičnini iz objave), ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov, potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31.1.2018.
C. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero oddajo ponudbo, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727 pri SKB d.d., s pripisom “Nakup nepremičnine z zaporedno številko nepremičnine-varščina”. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa od nakupa pa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo plačana varščina brez obresti vrnjena na TRR, ki bo naveden v ponudbi.
D. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijsko. Prodajalec se lahko odloči, da v primeru prejema večih ponudb za nakup posamezne lokacije izvede postopek pogajanj.
E. Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od prejema obvestila, da je izbran kot ponudnik, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje. Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali v roku, kot izhaja iz pogodbe, ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
F. Vse davke (DPN, DDV, davki po ZUJF itd.) in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške nosi kupec.
G. Nepremičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.
H. Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, če je že bila vplačana.
I. Drugi pogoji bodo določeni v pogodbi.

Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 9.10.2017 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup nepremičnin - ne odpiraj!”.

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na naveden naslov najkasneje do vključno 9.10.2017.

V vabilu za oddajo ponudbo so navedeni le osnovni podatki o nepremičninah, za podrobnejše informacije se obrnite na:

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.