O Skupini

mercator Current real estate tender

Razpis za prodajo nepremičnin

1. Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 11, stanovanje, površine 82,6 m2, ID znak 1420-171-2, do 1/1. Stanovanje je oddano v najem za določen čas do 31.5.2019. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 132 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 71.400,00 EUR.

2. Kranj, Smledniška c. 138, poslovni prostori nekdanje prodajalne, površine 450,5 m2, s pripadajočim zemljiščem, parcela 147/1 k.o. 2123 – Čirče, površine 1.574 m2, do 1/1. Energijski kazalnik: Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 271 kWh/m2. Kupec se s ponudbo zavezuje kupiti tudi del opreme, ki se nahaja na tej lokaciji. Izhodiščna prodajna cena je 599.000,00 EUR.

3. Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 8, 10, Rakičan, 9000 Murska Sobota, poslovni prostor v izmeri 146,1 m2, od tega 128,3 m2 (ID znak 104-45-1) in skladišče 17,8 m2 (ID znak 104-46-5), pri obeh v deležu do 1/1. Poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas. Zemljiškoknjižno stanje za posamezni etažni del ID znak 104-45-1 je v urejanju. Kupec prevzame nadaljnje urejanje zemljiškoknjižnega stanja in stroške v tej zvezi. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 44 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 95.000,00 EUR.

4. Novo mesto, Seidlova cesta 42, poslovni prostor v izmeri 886,40 m2 od tega živilska prodajalna v izmeri 450,6 m2, ki obsega del stavbe št. 14 v stavbi št. 1456-256, s skladiščem in pomožnimi prostori, v skupni izmeri 363,5 m2, kar obsega dele stavbe št. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 in 24, vse v stavbi št. 1456-256, prodajalna v izmeri 58,3 m2, ki obsega del stavbe št. 17 v stavbi št. 1456-256, ter poslovni prostor v izmeri 14 m2, ki obsega del stavbe št. 18 v stavbi št. 1456-256, skupaj z vgrajeno opremo. Na lokaciji deluje Mercatorjeva živilska prodajalna. Po dogovoru s kupcem se Mercatorjeva živilska prodajalna z lokacije umakne. Možen je tudi povratni najem. Energijski kazalnik: letna dovedena energija je 80 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 355.000,00 EUR.

5. Radenci, zemljišče, ID znak  parcela 200 1655/31 in parcela 200 1655/29, vse v deležu 2024/10000 do celote, kar predstavlja površino 29,55 m2. Izhodiščna prodajna cena je 2.200,00 EUR.

6. Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 134, skladiščni in poslovni prostori, površine cca. 2.247 m2, stavbišče in pripadajoče zemljišče v izmeri 4.201 m2, parc. št. 766 /1  in 766/3,  obe k.o. 972 Šmartno ob Paki do 1/1. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 307 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 899.000,00 EUR.

Pogoji za nakup:

 • A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
 • B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Pisne ponudbe za nakup posamezne nepremičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe (vse podatke o nepremičnini iz objave), ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov, potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31.7.2019.
 • C. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero oddajo ponudbo, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727 pri SKB d.d., s pripisom “Nakup nepremičnine z zaporedno številko nepremičnine-varščina”. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa od nakupa pa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo plačana varščina brez obresti vrnjena na TRR, ki bo naveden v ponudbi.
 • D. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijsko. Prodajalec se lahko odloči, da v primeru prejema večih ponudb za nakup posamezne lokacije izvede postopek pogajanj.
 • E. Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od prejema obvestila, da je izbran kot ponudnik, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje. Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali v roku, kot izhaja iz pogodbe, ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
 • F. Vse davke (DPN, DDV, davki po ZUJF itd.) in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške nosi kupec. G. Nepremičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.
 • H. Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, če je že bila vplačana.
 • I. Drugi pogoji bodo določeni v pogodbi.

Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 2.4.2019 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup nepremičnin - ne odpiraj!”.
 
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na naveden naslov najkasneje do vključno 2.4.2019. V vabilu za oddajo ponudbo so navedeni le osnovni podatki o nepremičninah, za podrobnejše informacije se obrnite na:

 • g. Aleša Bohteta, tel. št. 030 996 207, ales.bohte@mercator.si za nepremičnine pod zap. št. 1 in 2,
 • go. Darinko Zanič, tel. št. 030 999 373, darinka.zanic@mecator.si za nepremičnine pod zap. št. 3, 5 in 6 ter
 • go. Metodo Rainer, tel. št. 051 291 626, metoda.rainer@mercator.si za nepremičnine pod zap. št. 4

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.