O Skupini

mercator Current real estate tender

Razpis za prodajo nepremičnin

Zemljišča:

1. Zgornji Duplek, zemljišče, površine 235 m2, parc. št. 82/9, k.o. 684 Zgornji Duplek, v deležu do celote (1/1). Izhodiščna prodajna cena je 16.500,00 EUR.

2. Zreče, zemljišče, površine cca. 381 m2, del parc. št. 104/22, k.o. 1100 Zreče. Izhodiščna prodajna cena je 21.000,00 EUR.

Poslovne stavbe:

3. Ljubljana, Dunajska c. 103, poslovni prostor, površine 137,4 m2, ID znak: del stavbe 2636-318-75, v deležu do celote (1/1). Energijski kazalnik: C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 53 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 137.400,00 EUR.

4. Murska Sobota, Industrijska 7, skladišče, površine  793 m2 in zemljišče 1543 m2, parc. št. 1477/2, k.o. 105 Murska Sobota in zemljišče v izmeri 440 m2, parc. št. 1480/1 in parc. št. 1480/2, k.o. 105 Murska Sobota, vse v deležu do celote (1/1).  Izhodiščna prodajna cena je 349.000,00 EUR.

5. Nova Gorica, Cankarjeva ulica 62, poslovni prostori trgovine v pritličju, v skupni površini 411,6 m2, ID znak: del stavbe 2304-824-1 ter ID znak: del stavbe 2304-824-2, v deležu do celote (1/1). Poslovni prostori so delno oddani v najem (prostor za postavljeni bankomat v izmeri 4 m2). Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 104 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 350.000,00 EUR.

6. Postojna, Tržaška cesta 16, poslovni prostori trgovine v Blagovnici Postojna, v skupni površini 1.014,1 m2, ID znak: del stavbe 2490-560-21 ter ID znak: del stavbe 2490-560-22, v deležu do celote (1/1). Poslovni prostori so delno oddani v najem. Letna dovedena energija je 205 kWh/m2. Predmet prodaje je tudi protipožarni sistem, ki se nahaja v poslovnih prostorih. Izhodiščna prodajna cena je 629.000,00 EUR.

7. Sevnica, Kvedrova c. 49, poslovni prostor, površine 220,6 m2, ID znak: del stavbe 1379-1136-901, v deležu do celote (1/1). Prostor je oddan v najem. Etažna lastnina na tej lokaciji ni dokončno urejena. Kupec na svoje stroške poskrbi za dokončanje etažne lastnine. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 126 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 151.000,00 EUR.

Stanovanja:

8. Hrastnik, Log 3, stanovanje, površine 46,2 m2, ID znak: del stavbe 1855-705-17, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 67 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 35.000,00 EUR.

9. Hrastnik, Log 28b, stanovanje, površine 38,9 m2, ID znak: del stavbe 1855-195-102, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 149 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.000,00 EUR.

10. Hrastnik, Novi log 19b, stanovanje, površine 24,3 m2, ID znak: del stavbe 1855-336-6, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred D, letna potrebna toplota za ogrevanje je 77 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 19.000,00 EUR.

11. Idrija, Grilčeva ulica 26, stanovanje, površine 37,6 m2, ID znak: del stavbe 2357-141-1, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 448 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 33.900,00 EUR.

12. Idrija, Za gradom 9, stanovanje, površine 19,5 m2, ID znak: del stavbe 2357-288-2, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred G, letna potrebna toplota za ogrevanje je 254 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 17.900,00 EUR.

13. Idrija, Za gradom 20, stanovanje, površine 33,0 m2, ID znak: del stavbe 2357-219-21, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred F, letna potrebna toplota za ogrevanje je 179 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 29.900,00 EUR.

14. Jesenice, Ulica Staneta Bokala 16, stanovanje, površine 55,1 m2, ID znak: del stavbe 2175-219-3, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 149 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 42.000,00 EUR.

15. Ljubljana, Jakčeva ulica 43, stanovanje, površine 38,8 m2, ID znak: del stavbe 1732-242-145, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred B2, letna potrebna toplota za ogrevanje je 27 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 95.000,00 EUR.

16. Postojna, Kajuhova ulica 11, stanovanje, površine 65,9 m2, ID znak: del stavbe 2490-171-8, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 47 kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 65.900,00 EUR.

17. Ptuj, Rimska ploščad 1, stanovanje, v deležu 2437/10000, kar glede na skupno površino 81,50 m2 znese cca. 19,86 m2,  ID znak: del stavbe 400-2824-4. Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 39  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 25.000,00 EUR.

18. Ptuj, Rimska ploščad 22, stanovanje, površine 44,4 m2, ID znak: del stavbe 400-44-109, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred C, letna potrebna toplota za ogrevanje je 55  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 36.000,00 EUR.

19. Ptuj, Trubarjeva ulica 7, stanovanje, površine 48,4m2, ID znak: del stavbe 400-3107-16, v deležu do celote (1/1). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas in za neprofitno najemnino. Energijski kazalnik: razred E, letna potrebna toplota za ogrevanje je 142  kWh/m2. Izhodiščna prodajna cena je 44.000,00 EUR.

Pogoji za nakup:

 • A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.
 • B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Pisne ponudbe za nakup posamezne nepremičnine morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe (vse podatke o nepremičnini iz objave), ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov, potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 30.10.2020.
 • C. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb za nakup nepremičnin vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, za katero oddajo ponudbo, kot jamstvo za resnost ponudbe na TRR prodajalca št. 03100-1005937727 pri SKB d.d., s pripisom “Nakup nepremičnine z zaporedno številko nepremičnine-varščina”. Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo k ponudbi. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, v primeru njegovega odstopa od nakupa pa jo prodajalec zadrži. Ostalim ponudnikom bo plačana varščina brez obresti vrnjena na TRR, ki bo naveden v ponudbi.
 • D. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijsko. Prodajalec se lahko odloči, da v primeru prejema večih ponudb za nakup posamezne lokacije izvede postopek pogajanj.
 • E. Uspešni ponudnik mora praviloma v roku 30 dni od prejema obvestila, da je izbran kot ponudnik, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v vsebini, kot jo določi prodajalec in ki med drugim lahko vsebuje določila o prepovedi konkurence prodajalcu z dejavnostjo v nepremičnini, ki je predmet prodaje. Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec v navedenem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali v roku, kot izhaja iz pogodbe, ne plača celotne kupnine, se prodajni postopek razveljavi, varščino pa obdrži prodajalec.
 • F. Vse davke (DPN, DDV, davki po ZUJF itd.) in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške nosi kupec.
 • G. Nepremičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.
 • H. Prodajalec Poslovni sistem Mercator d.d. ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki pisno ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je s sklepom prodajalca obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez vsakršne odškodninske odgovornosti začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrne neobrestovana varščina, če je že bila vplačana.
 • I. Drugi pogoji bodo določeni v pogodbi.

Pisne ponudbe pošljite priporočeno po pošti ali oddajte v vložišču do vključno 24.6.2020 na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Sektor Razvoj in dezinvesticije, pod oznako “Nakup nepremičnin - ne odpiraj!”.

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na naveden naslov najkasneje do vključno 24.6.2020. V vabilu za oddajo ponudbo so navedeni le osnovni podatki o nepremičninah. Za podrobnejše informacije se obrnite na:

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

 • go. Darinko Zanič, tel. št. 030 999 373, darinka.zanic@mecator.si za nepremičnine pod zap. št. 1, 2, 4 in 17-19,
 • go. Katjo Ramovš, tel. št. 051 289 379, katja.ramovs@mercator.si pod zap. št. 3 in 15,
 • g. Aleša Bohteta, tel. št. 030 996 207, ales.bohte@mercator.si za nepremičnine pod zap. št. 7-10 in 14,
 • go. Metodo Rainer, tel. št. 051 291 626, metoda.rainer@mercator.si za nepremičnine pod zap. št. 5, 6, 11-13 in 16.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.