O Skupini

Mercator-S, ISO 14001 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 je upravljački alat koji omogućava organizacijama da identifikuju i kontrolišu uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, da poboljša odnos prema životnoj sredini i implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Društvo Mercator-S d.o.o. poseduje sertifikat ISO 14001 od 2015. godine. Područje primene sertifikata odnosi se na celokupno poslovanje Društva i sve organizacione celine Mercator-S u Republici Srbiji: "Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom“.

Društvo Mercator-S d.o.o. je odlučno u nameri da kontroliše svoj uticaj na životnu sredinu i time doprinese opštem kvalitetu života. Rukovođeni načelima održivog razvoja, brinemo ne samo o sadašnjim, već i o budućim generacijama, zato progresivno utičemo na smanjenje pritiska na životnu sredinu i prirodne resurse kako u svom neposrednom okruženju, tako i šire.

Društvo Mercator-S d.o.o.  brine o svim aspektima životne sredine – vodi, vazduhu i zemljištu s fokusom na uštedu energije i vode, upotrebu supstanci sa neškodljivim uticajem na ozonski omotač i propisno rukovanje svim vrstama otpada koji nastaje našom delatnošću.

U skladu sa zakonskim odredbama R. Srbije koje regulišu oblast upravljanja zaštitom životne sredine, Mercator-S d.o.o.:

  • plaća naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (elektronski i električni proizvodi, plastične kese, gume, ulja),  kao i naknadu za ambalažu plasiranu na tržište R. Srbije;
  • angažuje akreditovane laboratorije koje vrše uzorkovanja i ispitivanja u ovoj oblasti, kao npr.: merenje nivoa buke koja nastaje radom rashladnih jedinica u maloprodajnim objektima, merenje emisija zagađujućih materija u vazduh i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda;
  • ima izrađen Plan upravljanja otpadom u skladu sa važećim zakonodavstvom R. Srbije, potpisane ugovore o saradnji sa preduzećima koja imaju potrebne dozvole nadležnih ministarstava i savesno i u skladu sa važećim propisima upravlja svim vrstama otpada.

U kvalitetnom upravljanju životnom sredinom važnu ulogu imaju svi zaposleni čija su pojedinačna znanja i odgovornosti neizostavni za uspešnost celokupnog sistema koji uspešno doprinosi:

  • Smanjenju negativnih učinaka na životnu sredinu i rizika od ekoloških katastrofa;
  • Povećanju sposobnosti brze i efikasne intervencije;
  • Poboljšanju ugleda i stvaranju poverenja kod zajednice i partnera;
  • Pravnoj sigurnosti zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine,
  • Boljem korišćenju energije, zaštiti voda, kontrolisanom vršenju reciklaže otpada, smanjenju troškova i podizanju konkurentnosti.