O Skupini

Mercator-Emba, SWA - McDonald's Supplier workplace accountibility

Zavedamo se, da so zadovoljni in lojalni zaposleni ključnega pomena za uspešno poslovanje, zato zaposlenim zagotavljamo varno delovno okolje, spoštujemo človekove pravice ter zakonodajo s področja zaposlovanja in varovanja okolja.

SWA kodeks je ključni del McDonald'sove zaveze k ohranjanju trajnostne dobavne verige in izhaja iz spoštovanja človekovih pravic, ki jih je definirala Organizacija združenih narodovo (OZN).

Vsi poslovni partnerji in dobavitelji multinacionalke McDonald's morajo poleg zagotavljanja kakovosti in varnosti proizvodov in storitev  dokazovati, da spoštujejo lokalno zakonodajo v državah, kjer delujejo na področju zaposlovanja, svobode združevanja, da se ne zaposluje kaznjencev, mladoletnih oseb, prepoveduje se kakršnokoli diskriminacijo glede nacionalnosti, spola, barve kože, veroizpovedi. Posebna pozornost kodeksa je namenjena spoštovanju zakonodaje glede delovnega časa, odmorov, počitkov, plačil za redno delo in nadure ter drugih z delom povezanih plačil. Poslovni partnerji McDonald'sa morajo skrbeti za varno delovno okolje in  okoljevarstvo ter dokazovati, da v vseh pogledih delujejo etično, neoporečno in trajnostno naravnano.

Podjetje Mercator – Emba, d. d., je vključeno v presoje SWA od leta 1996, ko je postalo mednarodni dobavitelj multinacionalke McDonald's. Kodeks se spreminja in nalaga poslovnim partnerjem vedno večjo odgovornost pri doseganju skladnosti z zahtevami kodeksa in vključuje nenehen razvoj načrtov za izboljšanje. Eksterne presoje se izvajajo enkrat letno.

Kodeks odgovornosti na delovnem mestu je del McDonald'sove strategije in je obvezen za vse poslovne partnerje. Nenehno izpolnjevanje zahtev in zaveza nenehnega izboljševanja je pogoj za sodelovanje z multinacionalko McDonald's.

SWA certifikat se ne izdaja