O Skupini

Mercator d.o.o., ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti

S skrbnim načrtovanjem, neprestanim učenjem in stalnim izboljševanjem skrbimo za kakovost naših izdelkov in storitev, saj tako želimo čim bolj zadovoljiti zahteve in pričakovanja naših kupcev ter ostalih zainteresiranih strani.

Mednarodni standard ISO 9001 vsebuje zahteve, ki se nanašajo na zagotavljanje izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve kupcev ob upoštevanju veljavne zakonodaje in regulative. Temelji na načelih vodenja kakovosti, na procesnem pristopu, ki vključuje cikel "planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj" (PDCA), ter na upravljanju s tveganji in priložnostmi.

Uvedba standarda ISO 9001 v poslovanje Mercatorja je strateška odločitev, ki nam pomaga izboljševati poslovanje in daje trdno podlago za trajnostni razvoj. V družbi Mercator d.o.o., smo leta 2000 prejeli certifikat ISO 9001 za uveden sistem vodenja kakovosti. Certificirani smo za poslovno področje "Trgovina na debelo in drobno z izdelki široke potrošnje". V politiko kakovosti smo zapisali naše cilje in načela, ki se nanašajo na sistem vodenja kakovosti.

V Mercatorju ves ta čas sistemsko obvladujemo in izboljšujemo poslovne procese tako, da dosegamo zastavljene cilje ob optimalnih stroških poslovanja. V sistem vključujemo vse zaposlene, ki poznajo zahteve in svojo vlogo v sistemu vodenja. Analiziramo notranje in zunanje dejavnike, zahteve in pričakovanja zainteresiranih strani ter tveganja in priložnosti. Skrbimo za nabavo kvalitetnega blaga in storitev ter spremljamo zadovoljstvo naših kupcev. Izvajamo notranje presoje, obvladujemo neskladnosti in izvajamo ukrepe ter z vsakoletnimi zunanjimi presojami dokazujemo skladnost našega poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001.

Z vpeljavo zahtev standarda v poslovanje smo pridobili orodje, ki zagotavlja učinkovito upravljanje vseh poslovnih procesov in njihovo stalno izboljševanje ter omogoča prepoznavanje in uresničevanje zahtev ter pričakovanj kupcev.

S pridobitvijo certifikata smo potrdili uspešnost svojih prizadevanj in kakovost svojega dela, sistem vodenja kakovosti pa ves čas razvijamo in nadgrajujemo, s čimer dosegamo večjo učinkovitost in kakovost poslovanja.