Medijsko središče

IMG 62

Kvartalni rezultati 2015

Ljubljana, 11. maj 2015 – Skupina Mercator je v prvih treh mesecih letošnjega leta pomembno izboljšala svoje poslovanje. Ustvarila je 628,7 milijona EUR prihodkov od prodaje, kar je 0,6% več kot v enakem obdobju lani. Prvič po letih negativnega poslovanja v enakem obdobju leta, je Skupina Mercator obdobje 1-3 2015 zaključila z dobičkom. V prvem kvartalu letošnjega leta je Skupina realizirala čisti poslovni izid v višini 4,1 milijona EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ko je bil čisti poslovni izid negativen za – 8,5 milijona EUR, zdaj nakazuje na pomembno izboljšanje poslovanja. Na dobičkonosno poslovanje so vplivali pozitivni učinki v lanskem letu doseženega dogovora o prestrukturiranju finančnih obveznosti; nova organizacija poslovanja z osredotočenostjo na ključne trge Slovenije, Srbije in Črne gore ter osnovno dejavnost; krčenje stroškov; krepitev vlaganj v obnovo maloprodajne mreže ter intenzivna dinamika trženjskih aktivnosti za potrošnike. Na temeljih uspešno zaključenih procesov prestrukturiranja finančnih obveznosti, lastniške konsolidacije in poslovnega prestrukturiranja Mercator ponovno stopa na pot dobičkonosnosti. Včerajšnji požar skladišča v Ljubljani ne bo imel vpliva na Mercatorjevo načrtovano izgradnjo novega sodobnega logističnega centra.
Skupina Mercator je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila poslovni izid iz poslovanja v višini 12,2 milijona EUR, kar je skoraj trikrat več od rezultata, ustvarjenega v enakem obdobju lanskega leta. Na to so vplivali ustvarjeni višji čisti prihodki iz prodaje ter nižjih stroškov v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta.

Prihodki Skupine Mercator so bili v obdobju 1-3 2015 višji za 0,6 % glede na preteklo leto in znašajo 628.721 tisoč EUR. Kljub izboljšanju makroekonomskega okolja in posledično pričakovanemu okrevanju potrošnje, pa med potrošniki ni zaznati spremenjenih nakupnih navad. Mercator se je na strukturne spremembe v potrošnji učinkovito odzval z osredotočanjem na svojo osnovno dejavnost in intenzivno dinamiko trženjskih aktivnosti. Tudi v prvem četrtletju letošnjega leta je nadaljeval s projekti nizkih cen, kuponi s popusti, ugodnostmi v okviru Pika kartice, lokalno in domačo ponudbo ter ponudbo izdelkov lastnih znamk, s čimer je izboljševal konkurenčnost svoje ponudbe za kupce.

Poleg tega je Skupina Mercator v obdobju 1-3 2015 okrepila prilagajanje svoje mreže prodajaln potrebam in zahtevam sodobnega potrošnika. Več kot podvojila je svoja investicijska sredstva v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta in jih primarno namenila za prenovo obstoječe maloprodajne mreže. V prvem četrtletju letošnjega leta je tako Mercator na slovenskem trgu  uvedel nov koncept prodajaln večjega formata. Gre za nadgradnjo koncepta sosedskih prodajaln, ki ga je Mercator uspešno implementiral v letu 2013 za svoje trgovine manjšega formata, in se osredotoča na širšo in predvsem globljo ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje.

Struktura prihodkov po državah se je zaradi konsolidacije v okviru Skupine Agrokor v obdobju 1-3 2015 pomembno spremenila. V Srbiji je Skupina Mercator, zaradi prenosa maloprodajnih enot Idee pod Mercator, v tem obdobju ustvarila 35,2 % celotnih prihodkov Skupine. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je delež prihodkov, ki jih Skupina ustvarja na manj dobičkonosnih trgih Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pomembno zmanjšal. Skupina Mercator se v okviru konsolidacije trgovske dejavnosti v regiji znotraj novega lastnika tako osredotoča na bolj dobičkonosne trge, kar ji daje potencial za nadaljnjo rast.

Skupina Mercator bo v letu 2015 nadaljevala z zastavljenimi ukrepi poslovnega prestrukturiranja, katerega namen je Mercatorju zagotoviti dolgoročno izboljšanje delovanja. Na eni strani bo Mercator nadaljeval s potrebnimi ukrepi nadaljnje stroškovne optimizacije, na drugi strani pa bo izvajal aktivnosti za krepitev svojega tržnega položaja. Nadaljeval bo z zastavljenim procesom odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja in neosnovnih dejavnosti, skladno z načrti pa bo pridobljena sredstva namenjal zmanjševanju zadolženosti in investiranju v nadaljnji razvoj osnovne dejavnosti ter za izboljšanje svoje konkurenčnosti in privlačnosti za potrošnike.

Po včerajšnjem hudem požaru Mercatorjevega skladišča v Zalogu pri Ljubljani bo Mercator s prerazporeditvijo svojih logističnih poti iz ostalih dveh skladišč, ki se nahajata v Mariboru in Ptuju ter z  najemom zunanjih logističnih kapacitet, zagotovil čim bolj nemoteno oskrbo svojih trgovin ter s tem omejil vpliv na tekoče poslovanje družbe. Ta izredni dogodek pa je še povečal pomembnost in potrebo po načrtovani izgradnji novega logističnega centra, zato bo Mercator okrepil vse aktivnosti na tem projektu.